MKCLegalGroup

“ กลุ่มกฎหมายที่ทำให้คุณ รู้จักกฎหมายดีขึ้น ”

Contact : 099-4216644
Email : mkclegal@hotmail.com
 MKCLegalGroup


แสดงความรู้กฏหมาย...

ปรึกษากฎหมาย:หนี้กับความรับผิดตามพรบ.เช็ค

ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้แก่บุคคลใด หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค บุคคลผู้สั่งจ่ายเช็คย่อมต้องรับผิด ในทางแพ่งนั้น นอกจากจะต้องรับผิดตามหนี้ของสัญญาเดิมแล้ว ยังต้องรับผิดชดใช้เงินตามเช็คที่สั่งจ่ายด้วย ในทางอาญานั้น ตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 (หรือพรบ.เช็ค) กำหนดไว้ว่า ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อได้มีการยื่นเช...


ปรึกษากฎหมาย:การใช้ทรัพย์อื่นแทนเงินกู้ยืม

การกู้ยืมเงินนั้น คือการที่ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนเงินจำนวนเดียวกันแก่ผู้ให้ยืม และการยืมจะบริบูรณ์(คือมีผลเป็นการกู้ยืมเงิน)เมื่อส่งมอบเงินที่ยืม การยืมเงินและคืนเงินที่ยืมนั้นสาระสำคัญคือการส่งมอบและรับมอบโดยหลัก ทรัพย์นั้นต้องเป็นเงิน แต่หากเป็นสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ว่าในการที่ยืมเงินกัน ถ้าผู้ยืมยอมรับสิ่งของหรือทรัพย...


ปรึกษากฎหมาย:ผู้ใช้สิทธิของนิติบุคคลในคดีอาญา

เมื่อเกิดการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น ย่อมมีบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์,ฟ้องคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้น โดยบุคคลดังกล่าวทางกฎหมายเรียกว่าผู้เสียหาย โดยห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด เป็นบุคคลประเภท...


กฎหมายในชีวิตประจำวัน:ระยะเวลาบังคับคดี

เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ที่ว่า “ภายใน 10 ปีนับแต่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง” นั้นเป็นระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึง...


ปรึกษากฎหมาย:ผลของเจ้าหนี้ที่เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไปเพื่อชำระหนี้โดยพลการ

หนี้ เป็นสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ของตนจากกองทรัพย์สินโดยสิ้นเชิง รวมทั้งจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระลูกหนี้ด้วย โดยการบังคับเอาทรัพย์ของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้นั้น ตามกฎหมายได้กำหนดถึงขั้นตอนไว้ให้เจ้าหนี้จะต้องร้องต่อศาล(กล่าวคือ เป็นการฟ้องลูกหนี้)ต่อศาล ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาเป็นเช่น...

แสดงกระทู้ปรึกษากฏหมาย...