MKCLegalGroup

“ กลุ่มกฎหมายที่ทำให้คุณ รู้จักกฎหมายดีขึ้น ”

Contact : 099-4216644
Email : mkclegal@hotmail.com
 MKCLegalGroup

ความรู้ทางกฎหมาย

ปรึกษากฎหมาย:ผลของเจ้าหนี้ที่เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไปเพื่อชำระหนี้โดยพลการ

 

     หนี้ เป็นสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ของตนจากกองทรัพย์สินโดยสิ้นเชิง รวมทั้งจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระลูกหนี้ด้วย

     โดยการบังคับเอาทรัพย์ของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้นั้น ตามกฎหมายได้กำหนดถึงขั้นตอนไว้ให้เจ้าหนี้จะต้องร้องต่อศาล(กล่าวคือ เป็นการฟ้องลูกหนี้)ต่อศาล ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาเป็นเช่นไรแล้ว เจ้าหนี้ต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไปทำการบังคับคดี โดยขั้นตอนบังคับคดีนี้ต้องกระทำการผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งขั้นตอนของเจ้าหนี้ทั้งหมดตามที่กล่าวมาย่อมสรุปได้ว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถกระทำการใดๆได้ด้วยตัวเองโดยพลการ ต้องกระทำการผ่านหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ฉะนั้นการที่เจ้าหนี้ได้เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไปเพื่อการชำระหนี้ด้วยตัวเองไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายนั้น ในปัจจุบันแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่าเจ้าหนี้จะต้องรับผลอย่างไรในการกระทำของเจ้าหนี้โดยพลการนี้ แต่ศาลไทยได้วางแนวคำตัดสินว่าการกระทำของเจ้าหนี้เช่นที่กล่าวมานั้น เป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ จึงเป็นการกระทำโดยทุจริต มีโทษในความผิดในหมวดฐานลักทรัพย์(กล่าวคือ อาจมีความผิดฐานลักทรัพย์,วิ่งราวทรัพย์,ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์)ซึ่งเป็นความผิดอันมีโทษทางอาญา (นัยฎ.674/2554(ป.),ฎ.6726/2557)

     เช่นนี้ตามที่กล่าวมา แม้เจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกร้องและสามารถบังคับเอาจากทรัพย์ทั้งหลายของลูกหนี้ได้ แต่การกระทำต้องทำในขอบเขตของกฎหมาย มิฉะนั้นเจ้าหนี้เองจะเป็นผู้ได้รับผลร้ายของกฎหมายได้

     หากไม่แน่ใจในการใช้สิทธิทางกฎหมายให้ปรึกษากฎหมายแก่ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่เชียวชาญ

     ขอบคุณที่ติดตามบทความปรึกษากฎหมายนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากให้ความรู้ใครกดแชร์

     ให้เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่ทำให้คุณรู้จักกฎหมายดีขึ้น