MKCLegalGroup

“ กลุ่มกฎหมายที่ทำให้คุณ รู้จักกฎหมายดีขึ้น ”

Contact : 099-4216644
Email : mkclegal@hotmail.com
 MKCLegalGroup

ความรู้ทางกฎหมาย

กฎหมายในชีวิตประจำวัน:ระยะเวลาบังคับคดี

 

     เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

     ที่ว่า “ภายใน 10 ปีนับแต่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง” นั้นเป็นระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้ว(นัยฎ.4016/2555)

ข้อสังเกต แม้มูลหนี้เดิมจะเป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกทรัพย์คืนอันเป็นคดีที่ไม่มีอายุความก็ตาม เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ต้องมีการบังคับคดีภายใน 10 ปีเช่นกัน(นัยฎ.482/2536)

     การบังคับคดีที่ต้องกระทำภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น กฎหมายกำหนดเพียงให้เจ้าหนี้ร้องขอให้บังคับคดีเท่านั้นมิได้ให้กระทำถึงขนาดให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นทั้งหมดภายใน 10 ปีนั้น ซึ่งการร้องขอให้บังคับคดีนั้น หากต้องมีการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ ศาลไทยได้วางหลักไว้ในลักษณะทำนองว่าต้องมีการกระทำถึงขั้นตอนที่ได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการแล้วเท่านั้น เช่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัด เป็นต้น(นัยฎ.7696/2554,ฎ.4728/2543)

ข้อสังเกต ในการอายัดสิทธิเรียกร้อง เช่น อายัดเงินเดือนพนักงานเอกชน เป็นต้น หากภายหลังสิทธิเรียกร้องนั้นได้รับเพิ่มขึ้น เช่น ได้เลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนพนักงานเอกชน เป็นต้น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมขอให้เพิ่มการอายัดในเงินดังกล่าวได้ แม้เกิน 10 ปีก็ตาม เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่แล้ว(นัยฎ.7985/2557)

     ส่วนกรณีที่ไม่ต้องกระทำผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดี และเป็นกรณีที่ไม่ต้องร้องขอให้บังคับคดี เช่น โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น ศาลไทยได้วางหลักในลักษณะทำนองว่าต้องดำเนินการบังคับคดีให้ทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง(นัยฎ.7880/2553,ฎ.5088/2554)

     เช่นนี้ตามที่กล่าวมาแล้ว ย่อมสรุปได้ว่า แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว แต่หากไม่ทำการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง(คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุด) ก็ไม่อาจได้รับสิทธิที่ตนควรจะได้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

     หากไม่แน่ใจในการใช้สิทธิทางกฎหมายให้ปรึกษากฎหมายแก่ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่เชียวชาญ

     ขอบคุณที่ติดตามบทความปรึกษากฎหมายนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากให้ความรู้ใครกดแชร์

     ให้เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่ทำให้คุณรู้จักกฎหมายดีขึ้น