MKCLegalGroup

“ กลุ่มกฎหมายที่ทำให้คุณ รู้จักกฎหมายดีขึ้น ”

Contact : 099-4216644
Email : mkclegal@hotmail.com
 MKCLegalGroup

ความรู้ทางกฎหมาย

ปรึกษากฎหมาย:หนี้กับความรับผิดตามพรบ.เช็ค

 

     ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้แก่บุคคลใด หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค บุคคลผู้สั่งจ่ายเช็คย่อมต้องรับผิด ในทางแพ่งนั้น นอกจากจะต้องรับผิดตามหนี้ของสัญญาเดิมแล้ว ยังต้องรับผิดชดใช้เงินตามเช็คที่สั่งจ่ายด้วย

     ในทางอาญานั้น ตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 (หรือพรบ.เช็ค) กำหนดไว้ว่า ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อได้มีการยื่นเช็คนั้นให้ใช้เงินตามเช็ค และเมื่อธนาคารปฏิเสธดารจ่ายเงินตามเช็ค ผู้สั่งจ่ายย่อมมีความผิดและรับโทษทางอาญา

     โดยองค์ประกอบความผิดที่สำคัญประการหนึ่งคือหนี้ที่เป็นที่มาในการชำระหนี้ตามเช็คต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์และฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หากมูลหนี้ที่เป็นที่มาในการชำระหนี้ตามเช็คมีมูลหนี้ที่เป็นโมฆะรวมอยู่ในมูลหนี้โดยไม่อาจแยกได้ เช่น มูลหนี้ตามเช็คที่มีดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดรวมอยู่ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา 224 เป็นต้น การออกเช็คจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 (หรือพรบ.เช็ค)(นัยฎ.10494/2557)

     ดังนั้น การจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 (หรือพรบ.เช็ค)ที่จะรับโทษทางอาญาได้ นอกจากออกเช็คและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงมูลหนี้ที่เป็นที่มาในการชำระหนี้ตามเช็คมีมูลหนี้

     หากไม่แน่ใจในการใช้สิทธิทางกฎหมายให้ปรึกษากฎหมายแก่ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่เชียวชาญ

     ขอบคุณที่ติดตามบทความปรึกษากฎหมายนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากให้ความรู้ใครกดแชร์

     ให้เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่ทำให้คุณรู้จักกฎหมายดีขึ้น