การจดบริษัท ต้องทำอย่างไร?

การจดบริษัทคือ อะไร ทำไมถึงต้องจดทะเบียนบริษัท  และการจดบริษัท ต้องทำอย่างไร

การจดบริษัท ต้องทำอย่างไร?

การจดบริษัท ต้องทำอย่างไร

           ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าต้องการที่จะเติบโตในทางธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนแล้วย่อมต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือคู่ค้า เนื่องจากว่านิติบุคคลสามารถตรวจสอบสถานะการเงิน ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์รายละเอียดทางธุรกิจอื่นๆ ที่ทำให้เชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า “มีตัวตนจริง มีการประกอบกิจการ ลดความเสี่ยงในเรื่องการโดนโกง อื่นๆ”การจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจ

การจดบริษัท หรือการจดทะเบียนบริษัท

             การจดบริษัท หรือการจดทะเบียนบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากกิจการ มีการจัดตั้งโดยผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยใช้วิธีเข้าร่วมลงทุนด้วยการลงหุ้นเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ลงไว้ กล่าวคือ รับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ชำระเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนของภาษี ในการดำเนินกิจการในรูปแบบของบริษัทจะเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ผู้ประกอบการก็อาจไม่ต้องเสียภาษีเลย อีกทั้งถ้าเป็นนิติบุคคล SMEs กำไร 300,000 บาทแรกยกเว้นภาษี และกำไรที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษี 15% มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินสูง และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ เป็นต้น

การจดบริษัท ต้องทำอย่างไร

  1. ต้องมีการจองชื่อบริษัท
  2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
  3. เมื่อยื่นแล้ว รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร
  4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งบริษัท
  5. นำเอกสารไปจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า หรือยื่นคำขอจดทะเบียนระบบออนไลน์

          โดยทาง MKC Legal Group ให้บริการดำเนินการจดบริษัท หรือจดทะเบียนบริษัท ให้คำแนะนำในการจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตลอดจนให้บริการแนะนำในเรื่องการจัดประชุมผู้ก่อการ ประชุมผู้ถือหุ้น และช่วยดำเนินการจนธุรกิจของท่านให้ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง ได้รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยทนายความและทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาหรือ จ้างจดบริษัท คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด