ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์

อุทธรณ์

เมื่อคู่ความไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวเพื่อให้ศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีกฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์ ซึ่งผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถูกขังหรือจำคุกอยู่ให้ยื่นต่อพัศดีและพัศดีจะออกใบรับให้แล้วส่งอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์

 1.การยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบพิมพ์ของหน่วยงานนั้นๆ ตามแบบพิมพ์คำฟ้องของศาล และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

  1. การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 การอุทธรณ์นั้นให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วย ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นสำเนาอุทธรณ์ต่อศาล เพื่อส่งให้แก่จำเลยอุทธรณ์ (คือฝ่ายโจทก์หรือจำเลยความเดิมซึ่งเป็นฝ่ายที่มิได้อุทธรณ์ความนั้น) ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 235 และ 236

               สามารถขยายเวลาอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยาย หรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามที่ ศาลได้กำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง อันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวน พิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความ มีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

               การเพิ่มเติมอุทธรณ์โดยเพิ่มประเด็นจากอุทธรณ์ฉบับเดิม ต้องทำภายในกำหนด 1 เดือน ส่วนการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยสามารถขอแก้ไขเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้

               3.ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ ซึ่งเรียกว่า เงินค่าธรรมเนียมใช้แทน ซึ่งต้องนำเงินจำนวนนี้มาวางต่อศาลอุทธรณ์ ถ้าไม่วางถือเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบทันที ศาลไม่จำเป็นต้องให้เวลาผู้อุทธรณ์วางเงินก่อน

               4.ผู้อุทธรณ์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ด้วย กล่าวคือ เป็นเงินค่าขึ้นศาลซึ่งคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์ต้องวางต่อศาล หากไม่วาง ศาลจะมีคำสั่งให้นำมาชำระได้ภายในระยะเวลากำหนด หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลจึงจะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อไป

               5.ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นสำเนาอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย และเอกสารอื่นๆตามขั้นตอน

ในกรณีอยากจะยื่นอุทธรณ์ สามารถปรึกษาทางสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล ขอคำแนะนำเพิ่มเติมในเบื้องต้น หรือจะให้ทางเราดูแลดดีให้ สามารถสอบถามได้เลยนะคะ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด