ร่างสัญญาสำคัญไฉน

ร่างสัญญาสำคัญไฉน

ในการทำสัญญาอะไรก็ตาม กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ สัญญานั้นก็ควรทำเป็นหนังสือ กฎหมายได้กำหนดให้การทำนิติกรรมสัญญาบางประเภทต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ มิฉะนั้นสัญญาอาจตกเป็นโมฆะ หรือมิอาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ เช่น สัญญาเช่าทรัพย์ , สัญญาเช่าซื้อ , สัญญากู้ยืมเงิน , สัญญาค้ำประกัน , การตั้งตัวแทน , สัญญาประกันภัย , สัญญาประนีประนอมยอมความ , การโอนหุ้นในบริษัทจำกัด , การโอนหุ้น เป็นต้น 

การร่างสัญญา

การร่างสัญญา ขึ้นอยู่กับว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาอะไร จะมี 7 หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาเบื้องต้น กล่าวคือ

  1. ชื่อสัญญา
  2. สถานที่ทำหรือเขียนสัญญา
  3. วันเดือนปี ที่ทำสัญญา
  4. รายละเอียดของคู่สัญญา (ชื่อคู่ความทั้งสองฝ่าน ภูมิลำเนา อื่นๆ)
  5. ข้อกำหนดในสัญญา

        5.1 มีข้อตกลงกันอย่างไรบ้าง

        5.2 จะชำระหนี้อย่างไร ภายในกำหนด

        5.3 ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

        5.4 ข้อตกลงพิเศษอื่นๆ

  1. บทสรุปท้ายสัญญา

จะเป็นการเขียนแบบคลาสสิค คือ สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น……………ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความข้างต้น เห็นว่าถูกต้องตรงตามตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  1. ลายมือชื่อของคู่สัญญา และพยาน 2 คน

ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเซ็นต์สัญญาคู่ความทั้งสองฝ่ายต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนเซ็นต์สัญญาให้ดี เพราะ

ผลของสัญญาจะถูกผูกมัดตัวเรา จะบอกว่าอ่านไม่เซ็นต์ไม่ได้นะ หรือไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะ อีก 1 ประการที่สำคัญเลยต้องดูให้ดีๆ แล้วค่อยลงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

ที่สำคัญแนะนำว่าเวลาทำสัญญาอะไรต่อให้ไว้ใจแค่ไหน ก็ควรทำเป็นหนังสือ มีการระบุรายละเอียดใน

สัญญาครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างสัญญา หรืออยากให้ทางทนายช่วยในการร่างสัญญาประเภทต่างๆสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ รับร่างสัญญา

บทความกฎหมายล่าสุด