การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทำอย่างไร

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคือออะไร
มีขั้นตอนอะไรบ้าง
และมีผลลัพธ์เช่นไร

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทำอย่างไร

          การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นวิธีระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่เมื่อยื่นฟ้องกันแล้วศาลมักจะให้เจรจาในชั้นไกล่เกลี่ยซึ่งสามารถตกลงกันได้ในชั้นศาล จะดีกว่าถ้าสามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งมักใช้ในคดีแพ่ง เช่น หนี้ตามสัญญา , รับฝากที่ดิน , ให้ออกจากที่เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร หรือกรณีอื่นๆ ที่ยังสามารถตกลงคุยกันได้ หากประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี สามารถยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ หรือยื่นทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ https://mediation.coj.go.th ซึ่งเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะส่งหนังสือเชิญมาไกล่เกลี่ย โดยผู้ยื่นต้องรอคำสั่ง 15 วัน นับแต่วันส่งคำร้อง ถ้าผู้ถูกร้องตอบรับ จะกำหนดวันไกล่เกลี่ย วิธีการไกล่เกลี่ย และแต่งตั้งผู้ประนีประนอมต่อไป

ข้อดีของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

          จะมีผู้พิพากษาและผู้ประนีประนอมที่มีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มาเป็นคนกลางคอยช่วยไกล่เกลี่ยให้ หากทุกฝ่ายตกลงกันได้ก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง “ มาตรา 138 ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น ” และขอให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถร้องขอให้ศาลบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้เลย โดยไม่ต้องฟ้องร้องกันใหม่ เช่น เมื่อไม่ชำระหนี้เงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็ยื่นคำร้องตั้งเจ้าพนักงานยึดทรัพย์บังคับคดี แต่ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ จะมีอายุความ 60 วัน และสามารถขยายได้อีก 60 วัน นับแต่ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

1. ไม่เสียค่าขึ้นศาล
2. ประหยัดเวลา ไม่ต้องมีข้อพิพาท
3. ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้
4. หากตกลงแล้วไม่ปฏิบัติตาม สามารถบังคับคดีต่อกันได้เลย ไม่ต้องฟ้องใหม่

          ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่อีกฝ่ายมาไกล่เกลี่ยตามหนังสือเชิญ และผลลัพธ์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเอง หรือควรมีทนายตั้งแต่ยื่นคำร้อง ตอนไกล่เกลี่ย ดูเอกสารต่างๆว่าควรทำอย่างไร แต่ถ้าหากอีกฝ่ายไม่ตอบรับหนังสือเชิญ ก็ไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายมาไกล่เกลี่ยได้

Info - การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทำอย่างไร

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด