คดีมรดก

คดีมรดกมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทีมทนายของเราจึงหยิบหัวข้อที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายไว้ให้อ่านกัน

01

การตั้งผู้จัดการมรดก

การแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกมีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร ทีมทนายของเราได้สรุปในทางของกฎหมายไว้ให้แล้ว อ่านบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคำว่า มรดก มากขึ้นอีกด้วย

02

สิทธิในการรับมรดกของบุตรและบิดามารดา

สำหรับท่านใดที่อยากทราบว่าตัวท่านนั้นมีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายหรือไม่ เข้ามาอ่านกัน ทนายของเราได้สรุปเรื่องสิทธิในการรับมรดกของบุตรและบิดามารดาไว้ให้แล้ว

03

ผู้รับพินัยกรรมเสียก่อนเจ้ามรดก

เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเจ้าของมรดก ต้องทำอย่างไร บุคคลใดตาย ทรัพย์ของบุคคลนั้นจะต้องตกเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆ

04

พินัยกรรม คือ อะไร

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย นอกจากทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายซึ่งเรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” แล้ว ทรัพย์มรดกของผู้ตายยังตกทอดไปยังบุคคลอื่นได้โดยทางพินัยกรรม

05

พินัยกรรมตัดทายาท

พินัยกรรมตัดทายาทออกจากมรดก เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 รายละเอียดติดตามบทความนี้

06

แบบพินัยกรรม

หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 1. ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเอง 2. ต้องลงวัน เดือน ปี 3. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อของตน

07

แบบพินัยกรรม 2

หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 1. ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเอง 2. ต้องลงวัน เดือน ปี 3. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อของตน

08

มรดกพระ

ฎีกาที่ 273/2475  พระภิกษุได้รับมรดกที่ดินก่อนอุปสมบทแต่มาโอนใส่ชื่อในโฉนดเมื่ออุปสมบทแล้ว เมื่อพระภิกษุมรณะลงที่ดินหาตกเป็นของพระอาราม

09

ให้แบบมีข้อกำหนดห้ามโอน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1700 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวดนี้บุคคลจะจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ โดยนิติกรรมที่มีผลในระหว่างมีชีวิตหรือเมื่อตายแล้ว โดยมีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สินก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลหนึ่งนอกจากผู้รับประโยชน์กำหนดไว้

10

ไต่สวนออนไลน์ ตั้งผู้จัดการมรดก

ด้วยโรคระบาด Covid-19 อาจเสี่ยงต่อการระบาดของโรค จึงทำให้ศาลยุติธรรม นำระบบพิจารณาคดีแบบออนไลน์ เข้ามาใช้ในหลายคดี รวมไปถึงการไต่สวนคำร้องในคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วย โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้