คดีมโนสาเร่

คดีมโนสาเร่

คดีมโนสาเร่ คืออะไร

           คำว่า “มโนสาเร่” นั้นหมายถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยิม   ส่วน คดีมโนสาเร่ คือ คดีที่คดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทกันคำนวณเป็นเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 189 บัญญัติไว้ว่า

          มาตรา 189 คดีมโนสาเร่ คือ

  • คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่

กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

  • คดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่

เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

          คดีมโนสาเร่ ตามมาตรา 189 (1)

          เป็นคดีที่มีข้อเรียกร้องคิดเป็นราคาเงินได้ เรียกว่า คดีมีทุนทรัพย์ หากทุนทรัพย์ที่พิพาทมีการคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ก็เป็นคดีมโนสาเร่ หากเกิน 300,000 บาทแม้เพียงสตางค์เดียวก็เป็นคดีสามัญ ไม่อาจใช้วิธีการดำเนินคดีมโนสาเร่ได้ คดีมโนสาเร่ ตาม189 (1) อยู่ในอำนาจของศาลแขวง ส่วนคำว่าทุนทรัพย์มีความหมายทำนองเดียวกับมาตรา 224 ในเรื่องอุทธรณ์

          คดีมโนสาเร่ ตามมาตรา 189 (2)

          คดีไม่มีทุนทรัพย์

          คดีฟ้องขับไล่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ และเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์เพียงเรื่องเดียว ที่เป็นข้อยกเว้นให้เป็นคดีมโนสาเร่ได้ หากมีค่าเช่าไม่เกินเดือน 30,000 บาท

          คดีใดเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ย่อมไม่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงเพราะไม่ต้องด้วยมาตรา 17 ประกอบมาตรา 24 และ 25 ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และไม่เป็นคดีมโนสาเร่ เว้นแต่จะเป็นกรณีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกิน 30,000 บาท นั้นเป็นคดีมโนสาเร่

         

บทความกฎหมายล่าสุด