โดนคดียาเสพติด ครั้งแรก ทำอย่างไร?

โดนคดียาเสพติด ครั้งแรก ทำอย่างไร?

                       กรณีโดนคดียาเสพติด ครั้งแรก ศาลจะพิจารณาจากอัตราโทษตามประเภทว่า ผู้ใดผลิต ผู้ใดนำเข้า ผู้ใดส่งออก ผู้ใดจำหน่าย ผู้ใดครอบครองเพื่อจำหน่าย ผู้ใดครอบครอง หรือผู้ใดเพียงแต่เสพ หรือ ใช้ให้ผู้อื่นเสพ ที่มีอัตราโทษกำหนดไว้ต่างกันไป โดยอาศัยปัจจัยต่างๆประกอบในการพิจารณา ในเรื่องการลงโทษหรือรอการโทษไว้ก่อนแล้วแต่กรณี เพราะเล็งเห็นว่า เป็นความผิดในครั้งแรก เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีโอกาสคิดใหม่ ทำใหม่ กลับใจ เพื่อตนเองและสังคม

การรอการกำหนดโทษหรือรอการการลงโทษ

                 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานี แล้วเห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้…

ปัจจัยที่ทำให้ศาลลดหรือรอการลงโทษ

1. เป็นผู้ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน หรือ โดนคดียาเสพติด ครั้งแรก
2. ของกลาง (ยาเสพติด) มีจำนวนเพียงเล็กน้อย
3. เป็นผู้มีประวัติดีเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และพฤติการณ์ในการกระทำผิดไม่ร้ายแรง
4. เป็นผู้มีอาชีพสุจริต อายุน้อย มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง มีสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง
5. ถูกกักขังหรือจำคุกในชั้นพิจารณาคดีมาก่อนสำหรับคดีที่จะมีการพิพากษา
6. เป็นเพศหญิงและหรือมีโรคป่วยร้ายแรง
7. มีลักษณะบกพร่องทางจิตใจ

                และตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 153(หรือเดิมคือพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 100/2) ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

                โดยปกติศาลมักบรรเทาโทษหรือการลงอาญา ซึ่งผู้เสียหายหรือจำเลยควรมาศาลนัดทุกนัด อย่าหลบเลี่ยงหรือหลบหนี มิฉะนั้นจะโดนออกหมายจับเมื่อไม่มาศาล หรือกรณีอื่นๆ ควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลจะพิจารณาจากหลักฐาน และของกลางที่ตรวจพบ อื่นๆ ประกอบกับข้อกฎหมาย ซึ่งถ้ากรณีโดนคดียาเสพติด ครั้งแรก มิได้กระทำความผิดร้ายแรงหรืออื่นๆตามข้างต้น มักรอการลงโทษหรือลดโทษจำคุก เพื่อให้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ เป็นคนดีของสังคมนั้นเอง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดียาเสพติด คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดียาเสพติด หรือ จ้างทนายคดียาเสพติด คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด