คดีสมคบยาเสพติดคืออะไร โทษเพียงใด

คดีสมคบยาเสพติด คืออะไร?
มีโทษเพียงใด

คดีสมคบยาเสพติดคืออะไร โทษเพียงใด

            คดียาเสพติดในไทย เป็นคดีที่พบได้มากที่สุดในคดีอาญาและเป็นปัญหาของสังคมที่ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งคดีสมคบยาเสพติดเป็นหนึ่งในประเภทของคดียาเสพติดที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดตั้งแต่มีการสมคบกันโดยที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเลย ส่วนลักษณะความผิดจะเป็นยังไง เราไปดูกันเลยครับ

คดีสมคบยาเสพติด คืออะไร

          คดีสมคบยาเสพติด คือ คดียาเสพติดที่เป็นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดตั้งแต่ขั้นสมคบกัน โดยที่ยังไม่ต้องลงมือกระทำความผิด เพียงแค่สมคบกันจะกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว โดยมีองค์ประกอบความผิด ดังนี้
         1.ต้องเป็นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด คือ ความผิดเกี่ยวกับการผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด รวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าวด้วย
         2.มีการสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
คือ คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นเป็นรู้เห็นเป็นใจหรือตกลงกันว่าจะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น ร่วมกันวางแผนในการกระทำความผิด ซึ่งแน่นอนว่าถ้าถูกจับร่วมกันก็จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนอยู่แล้วว่ามีการร่วมกันหรือสมคบกันกระทำความผิด

โทษทางอาญาของคดีสมคบยาเสพติด

            เมื่อสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิด กฎหมายก็กำหนดให้รับผิดตั้งแต่สมคบกันแล้ว โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

            แต่หากลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันแล้ว ก็ต้องระวางโทษตามความผิดที่กระทำลง เช่น นำเข้ายาเสพติด ก็ต้องถูกลงโทษฐานนำเข้ายาเสพติดตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นเอง

 

Info - คดีสมคบยาเสพติดคืออะไร โทษเพียงใด

อ่านบทความเพิ่มเติม คดียาเสพติด คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดียาเสพติด หรือ จ้างทนายคดียาเสพติด คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด