คดีแพ่ง 3

รวมบทความ บทวิเคราะห์กฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับคดีแพ่งที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อเป็นความรู้ติดตัว หรืออ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลาย

21

ความสมบูรณ์หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนกรรมการ

หนังสือมอบอำนาจยังคงมีผลผูกพันบริษัทอยู่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการก็ตาม เว้นแต่หนังสือมอบอำนาจนั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว หรือมีการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจฉบับนั้น

22

ไม่ชำระหนี้กับผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร

การที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้ว ยังหมายรวมถึงการไม่ชำระหนี้ตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้นั้น การไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงที่บุคคลสองฝ่ายได้กำหนดไว้ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงที่รวมไปถึงหนี้กระทำการ

23

ค่าขาดไร้อุปการะ

ค่าขาดไร้อุปการะ​ คดีแพ่ง นอกจากผู้เสียหายควรได้รับการชดใช้โดยตรงแล้ว บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยังอาจเรียกค่าเสียหายที่กระทบมาถึงตนได้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443

24

ฝากเลี้ยง ไม่จ่ายค่าอาหาร ยึดแมวได้หรือไม่

ฝากเลี้ยงแมว แต่ไม่จ่ายค่าอาหาร ยึดแมวได้หรือไม่ สัญญาฝากทรัพย์ต้องมีค่าตอบแทนไหม ผู้ฝากเป็นคนมีหน้าที่จัดการดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน

25

ข้อควรรู้ การทำสัญญากู้ยืมเงิน

การกู้ยืมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะฟ้องบังคับคดีไม่ได้ สัญญากู้นั้นควรมีการระบุวันที่ทำสัญญา วันที่รับเงิน ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้ ให้ชัดเจน

26

นายจ้างย้ายสถานประกอบการ ลูกจ้างไม่ย้ายได้ไหม

ลูกจ้างมีสิทธิเลือกที่จะไม่ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการใหม่ของนายจ้างก็ได้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนด

27

เงินประกันชีวิตเป็นสิทธิของใคร?

ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลร่วมสายโลหิตกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด กรณีผู้รับผลประโยชน์ตายก่อนแสดงเจตนาถือเอาประโยชน์ตามสัญญา

28

ลูกจ้างรายวัน No Work No Pay ตอนที่ 1

ลูกจ้างรายวัน เมื่อไม่ได้ทำงานให้นายจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง การเป็นลูกจ้างรายเดือนกับลูกจ้างรายวันจะต่างกันอย่างไร

29

ลูกจ้างรายวัน No Work No Pay ตอนที่ 2

1 วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันหยุดตามประเพณี และ 3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี แม้จะเป็นลูกจ้างรายวันก็มีสิทธิได้รับ 1 วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน 2 วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน

30

ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกัน

การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือในการทำสัญญาต่างๆ ต้องให้มีบุคคลมาค้ำประกัน ซึ่งเราเองอาจเป็นผู้ค้ำประกัน ในฐานะผู้ค้ำประกันเราจะต่อสู้เจ้าหนี้อย่างไร ถ้าคุณรู้ 5 ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันต่อไปนี้