คนวิกลจริต ทำผิดอาญา

คนวิกลจริต ทำผิดอาญา ต้องรับโทษหรือไม่

และสามารถเรียกร้องให้ใครบ้างชดใช้ได้บ้าง

 จากเหตุคนวิกลจริตทำผิดอาญา

คนวิกลจริต ทำผิดอาญา ต้องรับโทษหรือไม่

                  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

                แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา

                มาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่น จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมา หรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพ และได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระทำความผิดจึงได้รับยกเว้นโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

บุคคลไร้ความสามารถ

              ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 429 บุคคลแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น

คนวิกลจริต

            คนวิกลจริต ตามพจจานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติเพราะสติวิปลาส เช่น เขาเป็นคนวิกลจริต ร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างโดยไม่มีสาเหตุ เป็นบ้า

คนวิกลจริตทำผิดอาญา

             คนวิกลจริตทำผิดอาญา รับผิดหรือไม่ เมื่อคนวิกลจริตทำผิดกฎหมาย ประการแรก ต้องดูว่าขณะกระทำความผิด “บ้า”จริงหรือไม่ ถ้า“เป็นคนบ้าจริง” คือไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต แต่ต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ ประการที่สอง ต้องดูว่าขณะกระทำความผิด “บ้า”จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้บ้าจริง หรือ “แกล้งบ้า” หรือ “เป็นคนบ้าบางเวลา” คือต้องรับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้ สติไม่ฟั่นเฟือน เพราะว่า ยังรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง สามารถบังคับการกระทำควบคุมจิตใจตัวเองได้บ้าง ซึ่งก็ต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ เช่นกัน โดยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 และ 66 การกระทำความผิดของคนบ้าคนวิกลจริต หรือคนที่มีจิตบกพร่องโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน วิปลาส กฎหมายถือว่า “เป็นความผิด” แต่ได้รับยกเว้นโทษ คือ ไม่ต้องรับโทษทางอาญา โดยผู้เสียหายจากการกระทำผิดของคนวิกลจริต สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากบุคคลวิกลจริตเอง หรือบิดามารดา หรือผู้อนุบาลของบุคคลวิกลจริตนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด