ความรู้กฎหมาย หน้า 24

แหล่งรวบรวมข้อมูลบทความกฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

241

คดีฟอกเงินยาเสพติดคืออะไร และมีโทษอย่างไร

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีขึ้นเพื่อมาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดียาเสพติดได้โดยตรง ซึ่งผู้กระทำความผิดพยายามปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิด โดยฟอกเงินจากแหล่งฟอกเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่ออาศัยสถาบันการเงินหรือหน่วยงานบางแห่งเป็นเครื่องมือทำให้เงินหรือทรัพย์สินให้เป็นสิ่งที่ได้มาอย่างสุจริตเสียก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้หมุนเวียนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพติดหรืออาชาญกรรมอื่น ดังนั้น การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินจะเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด เพื่อให้สามารถติดตามเงินที่ผู้กระทำความผิดได้ไป คืนให้กับผู้เสียหายได้

242

มรดกหนี้คืออะไร และทายาทต้องชดใช้หนี้ทั้งหมดหรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เมื่อบุคคลผู้เป็นเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และกองมรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดถึงทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมทันที แล้วแต่กรณี ทั้งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดรวมไปถึงความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของผู้ตายด้วย

243

รถโดนชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง

เมื่อรถโดนชนและฝ่ายเราเป็นฝ่ายที่ถูก อีกฝ่ายที่มาชนเป็นฝ่ายที่ผิด จะต้องพิจารณาว่ามีประกันรถยนต์ทั้งสองฝ่ายหรือไม่ หรือไม่มีทั้งสองฝ่ายและถ้าเป็นประมาทร่วมทั้งคู่ก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีประกันและตกลงกันได้หรือไม่ ถ้ามีประกันก็ให้โทรเรียกประกันมายังที่เกิดเหตุ หากตกลงกันไม่ได้ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมายังที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นฝ่ายถูก,ผิดหรือประมาทร่วม และควรมีการถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอ เช็คกล้องหน้ารถ,กล้องหลังรถ(ถ้ามี) เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีอีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายและต้องฟ้องร้องกันในภายหลัง

244

สามีเที่ยวผู้หญิงอย่างไร ถึงฟ้องหย่าได้

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่า มีดังต่อไปนี้ (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น ตามมาตรา 1523

245

เหตุยกเลิกภาระจำยอมได้ มีอะไรบ้าง

ภาระจำยอม เป็นทรัพยสิทธิที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น อันทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องยอมรับภาระบางอย่างเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า  “ภารยทรัพย์”(ที่ดิน ที่ต้องแบกภาระ ให้สามยทรัพย์ ใช้ที่ดินของตน ) ส่วนผู้ที่ใช้ทางภาระจำยอมในทางกฎหมายเรียกว่า ” สามยทรัพย์ ” (เป็นที่ดินที่ได้ประโยชน์จากการใช้ภาระจำยอม) ตัวอย่างภาระจำยอม เช่น ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมทั้งแปลง เรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ทางเดินน้ำปะปา ทางเดินไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่……ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการได้ภาระจำยอมโดยนิติกรรมและโดยผลของกฎหมาย       

246

ผ่อนรถไม่ไหว คืนรถยังไง ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง

ในหลายๆเคสมักเข้าใจว่า “คืนรถแล้ว จบแล้ว” แต่ในความเป็นจริงคืนรถแล้วยังต้องเสียค่าส่วนต่างอยู่ อารมณ์แบบคืนรถไปหลายปีแล้ว ปรากฏว่า ทางไฟแนนซ์มาเรียกค่าส่วนต่างอยู่อีก และโทรมาแจ้งให้จ่ายเป็นก้อนทันทีภายใน 1 วัน หรือ 3 วันเป็นต้น หรือส่งจดหมายมาเรียกค่าอื่นๆอีก ถ้าไม่จ่ายจะฟ้องศาล “ที่คืนเพราะส่งต่อไม่ไหว คิดว่าจบแต่ไม่จบ!!!” แล้วสรุปคืนรถยังไง ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง

247

การร้องขอครอบครองปรปักษ์ต่อศาล ต้องเตรียมพยานหลักฐานครอบครองปรปักษ์อย่างไรบ้าง

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

248

คดีความรุนแรงในครอบครัว คืออะไร และมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 3 “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

249

ผู้รับจำนองต้องรู้!! วิธีการบังคับจำนอง มีกี่วิธีและมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการกู้ยืมเงินจำนวนมากๆ เราควรจะเช็คเครดิตคนที่มากู้ให้ดีก่อนว่ายืมแล้วใช้คืนไหม หรือวิธีการง่ายๆ ก็อาจจะขอหลักประกันเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหาคนมาค้ำประกันหรือหาทรัพย์สินมาจำนองจำนำ สำหรับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องการจำนองว่า ถ้ามีคนมากู้ยืมเงินกับเราแล้วนำที่ดินมาจำนองไว้ สุดท้ายไม่จ่ายหนี้จะมีวิธีการบังคับจำนองยังไงบ้าง เราไปดูกันเลยครับ

250

คดีอาญาที่ยอมความได้ มีอะไรบ้าง

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความผิดต่อแผ่นดิน และ ความผิดต่อส่วนตัว โดยความผิดต่อส่วนตัวหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อความผิดที่ยอมความได้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายฐานความผิด แต่จะจำไปทำไมเพราะวันนี้เรามากับคอนเทนต์เบาๆ ที่รวบรวมฐานความผิดที่ยอมความได้ให้ทุกคนกดเซฟภาพ info ของเราเก็บไว้ได้เลย สำหรับใครที่ไม่อยากรู้แค่ฐานความผิด แต่อยากรู้ว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้คืออะไร ถ้าอยากรู้ตามมาเลยครับ