ความรู้กฎหมาย หน้า 5

แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้กฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

41

ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

สาระสำคัญในความผิดอาญาที่เกิดจากการใช้เช็คนั้น แบ่งได้ออกเป็น 3 ประการ คือ 1 ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง 2 การออกเช็คนั้นต้องมีลักษณะ 3 เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

42

ตัวการ

กรณีที่ความผิดที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดนั้นเป็นตัวการ 1. เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา 2. ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

43

ความรับผิดในสัญญาหย่า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2562 จำเลยได้เงินจากการออกจากงาน แต่จำเลยไม่นำมาชำระแก่โจทย์ อ้างว่านำไปชำระหนี้นอกระบบ คดีนี้โจทก์ทำข้อตกลงกับจำเลยเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ จำเลยไม่อาจนำมาอ้างขอหักกลบลบหนี้

44

สิทธิอาศัย

ตัวอย่าง สิทธิอาศัย การที่จำเลยอาศัยอยู่ในบ้านพิพาทตามที่โจทก์อนุญาต เป็นการอยู่โดยบุคคลสิทธิ มิใช่อยู่โดยมีสิทธิอาศัยตามกฎหมาย และเมื่อมิได้กำหนดเวลาสำหรับการให้อาศัยไว้ เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอาศัยอยู่ในบ้าน

45

กฎหมายยาเสพติดใหม่ ตอน การขอใช้สิทธิตามกฎหมายใหม่

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นั้นกำหนดโทษสำหรับความผิดต่างๆไว้ต่ำกว่าความผิดตามกฎหมายเก่า 1. ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด 2. ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

46

ภาระจำยอม ทรัพยสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

ทรัพยสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น และเป็นทรัพยสิทธิที่ผูกพันกับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ ภาระจำยอมจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ การได้มาซึ่งภาระจำยอม ความระงับสิ้นไปแห่งภาระจำยอม

47

มรดกพระภิกษุ

เมื่อผู้มีทรัพย์ถึงแก่กรรม กรณีของพระภิกษุนั้น เมื่อมรณภาพไป จะแตกต่างกับบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายมาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็น

48

สิทธิเก็บกิน กฎหมายที่ดิน

สิทธิเก็บกิน เป็นทรัพยสิทธิชนิดหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายฯ ทรัพยสิทธิชนิดตัดทอนอำนาจกรรมสิทธิ์ ตัวอย่างสิทธิเก็บกิน และการสิ้นสุดลงของสิทธิเก็บกิน

49

การให้แบบมีข้อกำหนดห้ามโอน

ข้อกำหนดนี้สามารถกระทำได้ทั้งทรัพย์ที่เป็นที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ แต่ต้องเป็นทรัพย์ที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ หากข้อกำหนดไม่สามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ ถือว่าไม่มีข้อกำหนด

50

การไต่สวนออนไลน์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่สามารถขอให้ศาลไต่สวนออนไลน์ได้ จะเป็นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน การไต่สวนคำร้อง อาจดำเนินการเมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความร้องขอ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ