ความรู้กฎหมาย หน้า 6

แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้กฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

51

การกระทำโดยจำเป็น

หลักเกณฑ์ จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย 1 มีภยันตราย 2 ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง 3 เป็นภยันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ 4 ภยันตรายนั้นผู้กระทำโดยจำเป็นมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

52

การอ้างป้องกันที่กระทำต่อชู้

มีภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ ของตนเอง หรือของผู้อื่นให้พันจากภยันตรายนั้น การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต

53

ข้อแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ

ทรัพยสิทธิ หมายถึง สิทธิมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน บุคคลสิทธิ หมายถึง สิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ

54

แม้ประมาทก็อาจไม่ต้องรับผิดเสมอไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4883/2553 แม้จำเลยขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วย ความเร็วสูง แต่จำเลยขับรถในทางเดินรถโดย ถูกต้อง ส่วน ส. เกิดเสียการทรงตัวแล้วหมุน เข้าไปในทางเดินรถของจำเลย

55

ที่ดิน ภบท 5

การทำนิติกรรมเพื่อซื้อ-ขาย ที่ดิน ภบท.5 ย่อมตกเป็นโมฆะ เพราะผู้ซื้อย่อมทราบอยู่แล้วว่าผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391

56

หลอกเงินผู้พิการทางสมอง

ทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ไปนั้น หากถูกดำเนินคดีทางอาญาและถูกตัดสินว่าผิดจริงก็จะต้องคืนทรัพย์นั้น หรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 420 วรรคแรก

57

ความยินยอมในทางอาญา

1 ความยินยอมนั้นต้องเป็นความยินยอมที่บริสุทธิ์ 2 ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดี 3 เป็นความยินยอมที่มีอยู่จนถึงขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 4 ความยินยอมอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย

58

มัดจำ

ก ตกลงจองซื้อบ้านหลังหนึ่งจากบริษัทของ ข โดยในสัญญาจองกำหนดให้ ก วางมัดจำไว้ 300,000 บาท และให้เวลา ก ไปหากู้เงินเพื่อมาทำสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดต่อไป

59

บังคับชำระหนี้

การที่ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างไร อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ 1. การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง 2. การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้

60

ข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลทุกประเภทที่สามารถทำให้เกิดการระบุหรือจำเพาะได้ว่าหมายถึงบุคคลใด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ระบุโดยตรง เช่น