เพิกถอนข้อตกลงสัญญาที่ทำไว้หลังหย่าทำได้หรือไม่

#ทนายเล่าเรื่อง

ทำข้อตกลงก่อนหย่าเป็นบันทึกหรือการสลักใบหย่าก็ดี

          แล้วต่อมาจะมาฟ้องเพิกถอนเรื่องดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่

เพิกถอนข้อตกลงสัญญาที่ทำไว้หลังหย่าทำได้หรือไม่

              #ทนายเล่าเรื่อง ในวันนี้ผมขอหยิบยกกรณีเพิกถอนข้อตกลงที่ทำไว้ตอนหย่าว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ และอำนาจปกครองบุตรแต่ฝ่ายเดียว ว่าศาลฎีกาท่านจะวินิจฉัยไว้แบบไหน มาดูกันได้ครับ

          นายหล่อฟ้องขอให้เพิกถอนข้อตกลงในเรื่องค่าเลี้ยงชีพ 200,000 บาท ที่นายหล่อต้องชำระให้นางสวย ให้นายหล่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์เพียงผู้เดียวฯ นางสวยขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งบังคับนายหล่อ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายหล่อชำระค่าเลี้ยงชีพ 200,000 บาทแก่นางสวย คำฟ้องนายหล่อและฟ้องแย้งข้ออื่นของนางสวยให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับทั้งสองฝ่าย นายหล่ออุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้งแก่นายหล่อ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

            นายหล่อฎีกา ข้อเท็จจริงในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า นายหล่อรับราชการทหาร ส่วนนางสวยรับราชการครู ทั้งคู่เคยเป็นสามีภริยาตามกฎหมาย และต่อมาตกลงหย่ากัน โดยทำข้อตกลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหย่าในทะเบียนหย่าว่า ให้ผู้เยาว์อยู่ในอำนาจปกครองของนางสวย นายหล่อจะชำระค่าเลี้ยงชีพ 200,000 บาท แก่นางสวยภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์จนกว่าผู้เยาว์มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ก่อนจดทะเบียนหย่านายหล่อมอบเงินให้นางสวย 300,000 บาท ยกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทรัพย์สินและเครื่องใช้ให้เป็นของนางสวย หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้วประมาณ 2 เดือน นายหล่ออยู่กินฉันสามีภริยากับผู้หญิงคนใหม่แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ส่วนนางสวยก็มีสามีใหม่แล้ว จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
นายหล่อฟ้องขอให้เพิกถอนค่าเลี้ยงชีพที่ตกลงกับนางสวย โดยกล่าวอ้างเหตุผลมาในฟ้องว่า เป็นเพราะนายหล่อมีฐานะและรายได้ลดลง ประกอบนางสวยมีสามีใหม่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ที่จะต้องพึงชำระในอนาคต และมีการตกลงกันเป็นลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลให้นางสวยมีสิทธิเรียกร้องต่อนายหล่อ ข้ออ้างของนายหล่อไม่มีผลตามกฎหมายจะให้เพิกถอนข้อตกลงเรื่องค่าเลี้ยงชีพตามสัญญาหย่าได้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า มีเหตุจะเพิกถอนอำนาจปกครองของนางสวยหรือไม่ เห็นว่า เหตุที่นายหล่ออ้างไม่ถือเป็นการใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ หรือประพฤติชั่วร้าย อันเป็นเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองของนางสวยได้ ตามปพพ.มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า ปัจจุบันผู้เยาว์พักอาศัย เรียนหนังสือ และอยู่ในความดูแลของนายหล่อฯ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือว่าพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับฟ้องนายหล่อขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของนางสวยฝ่ายเดียวตามบันทึกข้อตกลงในทะเบียนหย่า แต่คำบรรยายฟ้องและพฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีที่นายหล่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่ตกลงไว้กับนางสวยถือได้ว่านายหล่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครอง เมื่อคำนึงถึงอนาคต ประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์แล้ว อาศัยอำนาจตามปพพ. มาตรา 1520 และ 1521 สมควรให้นายหล่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมกับนางสวยโดยให้นายหล่อเป็นผู้มีอำนาจกำหนดที่อยู่ของผู้เยาว์ ฎีกาของนายหล่อข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นายหล่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายก.ผู้เยาว์ ร่วมกับนางสวยโดยมีอำนาจในการกำหนดที่อยู่ของผู้เยาว์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

            จะเห็นได้ว่า บันทึกข้อตกลงที่ทำไว้ตอนหย่า ที่ว่าให้ผู้เยาว์อยู่ในอำนาจปกครองของนางสวย นายหล่อจะชำระค่าเลี้ยงชีพ 200,000 บาท แก่นางสวยภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์จนกว่าผู้เยาว์มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ เป็นผลให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ที่จะต้องพึงชำระในอนาคต และมีการตกลงกันเป็นลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลให้นางสวยมีสิทธิเรียกร้องต่อนายหล่อ และแม้จะมีการระบุไว้ว่าให้อำนาจปกครองบุตรอยู่ที่นางสวย แต่เมื่อคำนึงถึงอนาคต ประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์แล้ว ศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้ให้นายหล่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายก.ผู้เยาว์ ร่วมกับนางสวยโดยมีอำนาจในการกำหนดที่อยู่ของผู้เยาว์
            (อ้างอิง : ฎ.8596/2559)

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ #ทนายเล่าเรื่อง มาให้ชมกัน

ติดต่อ ปรึกษาทนาย หรือ จ้างทนาย คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด