ที่ดินโดนปิดทางเข้าออก ทำอย่างไรได้บ้าง

ถ้าที่ดินโดนปิดทางเข้าออก
สามารถขอใช้ทางได้จากกรณีใดบ้าง

ที่ดินโดนปิดทางเข้าออก ทำอย่างไรได้บ้าง

          เมื่อที่ดินโดนปิดทางเข้าออกหรือที่เรียกว่า “ที่ดินตาบอด” ทำอย่างไรถึงจะมีทางออกได้ กรณีขอทางจำเป็น คือที่ดินดังกล่าวไม่มีทางเข้าออกสู่สาธารณะเลย หรือเคยมีแล้วต่อมาไม่มีทางออกสู่สาธารณะ เลยจำเป็นที่ต้องฟ้องศาลเพื่อขอผ่านที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมอยู่ที่เสียหายน้อยที่สุดเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1349 บัญญัติว่า

          ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้
          ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึงหรือทะเล หรือมีที่ชัน อันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ
       วิธีทำทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้
          ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

ที่ดินโดนปิดทางเข้าออก

          กรณีที่ที่ดินใช้ทางอยู่แล้ว ต่อมาที่ดินดังกล่าวโดนปิดทางเข้าออก ถ้าหากมีการใช้ทางดังกล่าวโดยสงบและเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี ซึ่งเจ้าของที่ดินก็ไม่เคยคัดค้านหรือโต้แย้งในการใช้ทางดังกล่าวเกินกว่า 10 ปี แล้วมาปิดไม่ให้ใช้ทางในภายหลัง ผู้ใช้ทางสามารถฟ้องศาลเพื่อขอใช้ทางภาระจำยอมได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 บัญญัติว่า

          อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น

           ฉะนั้น เมื่อที่ดินโดนปิดทางเข้าออก ต้องดูก่อนว่าที่ดินดังกล่าวก่อนที่จะโดนปิดทางเข้าออกมีทางออกสู่สาธารณะหรือไม่ สามารถออกทางที่ดินแปลงไหนที่เสียหายน้อยที่สุด โดยขอใช้ทางจำเป็น แต่หากมีการใช้ทางโดยสงบและเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของเกิน 10 ปี แล้วต่อมาโดนปิดทางเข้าออกในเส้นทางนั้น สามารถขอใช้ทางภาระจำยอม เพื่อออกในทางเดิมที่มีการใช้อยู่ แม้จะมีทางออกอื่นสู่ทางสาธารณะด้วยก็ได้

          ถ้าที่ดินโดนปิดทางเข้าออกแล้วต้องการฟ้องศาลเพื่อใช้ทาง ให้สำนักงาน MKC LEGAL ดูแลคดีคุณได้นะครับ

Info - ที่ดินโดนปิดทางเข้าออก ทำอย่างไรได้บ้าง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด