ถ้าฟ้องบังคับจำนองเกิน 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

ถ้าศาลพิพากษาแล้ว
ปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่บังคับคดีภายในเวลา 10 ปี
หนี้จำนองย่อมระงับไปหรือไม่
ผลเป็นอย่างไร

ถ้าฟ้องบังคับจำนองเกิน 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

          การจำนอง เช่นจำนองที่ดินให้เจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ มีสิทธิในการบังคับจำนองจากทรัพย์สินที่จำนองได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นของลูกหนี้ หากผู้รับจำนองต้องการยึดทรัพย์ที่จำนอง หรือขายทอดตลาด ผู้รับจำนองต้องฟ้องคดีต่อศาล เมื่อศาลพิพากษาแล้ว หากเจ้าหนี้จำนองไม่ได้บังคับคดีใน 10 ปี อายุความ 10 ปีนั้น ทำให้การบังคับจำนองระงับไปหรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 อันจำนองย่อมระงับสิ้นไป

(1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
(2) เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้รับจำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ
(3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น
(4) เมื่อถอนจำนอง
(5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาล อันเนื่องมาแต่การบังคับจำนอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1
(6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุด

          มาตรา 745 ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปีไม่ได้

          มาตรา 193/27 ผู้รับจำนอง ผู้รับจำนำ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนอง จำนำ หรือที่ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้

หากการจำนองยังไม่ระงับสิ้นไป

          จะเห็นได้ว่า ถ้าหากการจำนองยังไม่ระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 เมื่อเจ้าหนี้ไม่ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 การจำนองก็ยังคงมีผลใช้บังคับได้อยู่แม้จะเกิน 10 ปีนับแต่วันที่พิพากษา แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จำนองจากต้นเงินกับดอกเบี้ยที่คงค้างชำระในการจำนองเป็นเวลา 5 ปีเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 745
         ดังนั้น เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระหนี้จำนองตามกฎหมาย แม้เกิน 10 ปีแล้วนับแต่พิพากษา

Info - ถ้าฟ้องบังคับจำนองเกิน 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด