บุตรบุญธรรมรับมรดกได้หรือไม่ ?

บุตรแม้จะเป็นบุตรธรรมแล้ว…ย่อมรับมรดกได้ จากพ่อแม่ที่แท้จริง
แล้วบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรมรับมรดกได้หรือไม่
ลองมาศึกษากันดูค่ะ

บุตรบุญธรรมรับมรดกได้หรือไม่ ?

                      การรับบุตรบุญธรรมนั้น ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี กรณีผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเองด้วย ส่วนผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรืออื่นๆตามแต่กรณี โดยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามขั้นตอน

การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

                    การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีฐานะเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือมารดาบุญธรรมทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียน เช่น มีสิทธิได้รับมรดก มีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดาบุญธรรม โดยผู้รับบุตรบุญธรรมไม่สิทธิได้รับมรดกของบุตรบุญธรรม

                     นอกจากนี้ บุตรบุญธรรมยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ตนได้กำเนิดมา เช่น มีสิทธิได้รับมรดกของพ่อแม่ที่แท้จริง หรือมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ให้กำเนิดอยู่ มีสิทธิไปมาหาสู่ได้ตามสมควร

                    ดังนั้น บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมได้

บุตรบุญธรรมรับมรดกอย่างไร

                   1.เนื่องจากบุตรบุญธรรมมีฐานะเดียวกันกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะทายาทโดยธรรมที่เป็นผู้สืบสันดานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) ประกอบมาตรา 1627 ที่ว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้”

                   2.บุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่ากับบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง เพราะเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันตามมาตรา 1633

                   3.ต้องไม่เป็นผู้ที่เสียสิทธิการรับมรดก เช่น ถูกกําจัดมิให้รับมรดก หรือถูกตัด มิให้รับมรดกหรือต้องไม่ใช่ผู้ที่สละมรดก เป็นต้น 

                   4.ได้รับมรดกตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม

                    โดยบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมเพราะแม้คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วยตามมาตรา 1598/25 แต่การให้ความยินยอมนี้มิได้ทำให้คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมมีฐานะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอีกคนหนึ่งด้วย ดังนี้ บุตรบุญธรรมจึงไม่มีฐานะเป็นผู้สืบสันดานและรับมรดกของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นเอง จึงสามารถรับมรดกได้เพียงจากผู้รับบุตรบุญธรรม

                    ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกได้ โดยสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อรับมรดกในส่วนที่ตนควรได้รับ โดยให้รวบรวมข้อมูลมาปรึกษาทนาย หรือให้ทางสำนักงานดูแลคดีได้นะคะ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีมรดก คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีมรดกหรือ จ้างทนายคดีมรดก คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด