ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเจ้ามรดก

ผู้รับพินัยกรรม

เมื่อบุคคลใดตาย ทรัพย์ของบุคคลนั้นจะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ โดยมรดกนั้นจะตกทอดแก่ทายาท 2 ประเภท คือ ทายาทโดยธรรม และ ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งหากมรดกตกแก่ทายาทโดยธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดลำดับสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง 6 ลำดับ และคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรมเช่นกัน ซึ่งมีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกเมื่อเจ้ามรดกตาย ถือว่าเป็นการรับมรดกโดยผลของกฎหมาย แม้ว่าตนเองจะไม่ประสงค์รับมรดกก็ตาม

ผู้รับมรดกอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งเจ้ามรดกจะแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อคนตาย โดยถือเอาพินัยกรรมที่ทำโดยสมบูรณ์ฉบับสุดท้ายตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับพินัยกรรมนี้จะกำหนดให้แก่ทายาทคนใดหรือให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้ ซึ่งการรับมรดกตรงส่วนนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตน และไม่กระทบต่อสิทธิที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นทั้งผู้รับมรดกตามพินัยกรรมและเป็นทายาทโดยธรรม

ผู้รับมรดกตายก่อน

กรณีที่ผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดในพินัยกรรมดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ยกให้แก่ผู้รับพินัยกรรมที่ตายไปแล้วย่อมตกไป เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1698 (1) ทรัพย์และสิทธิในส่วนนั้นจะกลับสู่กองมรดก โดยไม่กระทบถึงความอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม

แม้ว่าผู้มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมจะมีทายาท แต่ไม่สามารถนำหลักของมาตรา 1639 ว่าด้วยการให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ได้ เพราะมรดกตามพินัยกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัว

ถ้ากลัวผู้รับมรดกเสียชีวิตก่อน ต้องทำอย่างไร

ตัวอย่างผู้รับมรดกเสียชีวิต

หากเจ้ามรดกผู้ทำพินัยกรรมประสงค์ที่จะให้ทรัพย์นั้นแก่ทายาทหรือผู้สืบสันดานของผู้รับพินัยกรรม ในกรณีที่ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม ก็สามารถทำได้ โดยระบุไว้ในพินัยกรรม เช่น หาก “นายแดง ผู้รับพินัยกรรมตามข้อนี้ถึงแก่ความตายก่อนข้าพเจ้า ขอให้สิทธิในการรับพินัยกรรมดังกล่าว ตกแก่ นายดำ และ เด็กชายเขียว บุตรทั้งสองของนายแดง” เป็นต้น หรืออาจระบุให้ทรัพย์นั้นเป็นของบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ ไป แม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นทายาทกันก็ได้

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีมรดก คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีมรดกหรือ จ้างทนายคดีมรดก คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด