ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด

“ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ” แล้วผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดได้หรือไม่”

ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนกําหนด

ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนกําหนด

            “ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ” แล้วผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดได้หรือไม่
            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
            แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่

การบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด

             1. กรณีมีข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดในสัญญา ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาเช่านั้น กรณีผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด เช่น ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีหากผู้เช่าค้างค่าเช่าตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าเพราะเหตุผู้เช่าผิดสัญญา ต้องระบุด้วยตัวอักษรที่เด่นชัดกว่าข้อความอื่น และก่อนยกเลิกสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้เช่าเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามที่มีกำหนดในสัญญา กรณีผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด เช่น ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อการบอกกล่าวนั้นได้ทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาตามแต่ตกลงกันและผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าออกก่อนครบกำหนด หรือกรณีมีการระบุไว้ว่าถ้าการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดนั้นผู้เช่ายินดีให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันได้

             2. กรณีไม่มีข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดในสัญญา เช่นระบุไว้ว่า เช่าภายในกำหนด 1 ปี กรณีผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด และผู้เช่ายังค้างค่าเช่าอยู่ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวทวงถามให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าก่อนอย่างน้อย 15 วัน หากยังไม่ได้รับชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจึงจะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เช่าในการจัดหาเงินมาชำระค่าเช่า รวมถึงในการหาและขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้เช่าไปสถานที่เช่าใหม่ โดยที่มีข้อยกเว้นในกรณีที่คู่สัญญามีการกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่าน้อยกว่า 1 เดือน เช่น การตกลงเช่าและชำระค่าเป็นเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ในกรณีนี้ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีหากพบว่าผู้เช่าค้างค่าเช่า กรณีผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด แต่ต้องเป็นกรณีผู้เช่าไม่ค้างค่าเช่า โดยผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อการบอกกล่าวนั้นได้ทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาตามแต่ตกลงกันและผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าออกก่อนครบกำหนด หากมีการริบเงินประกันหรือเบี้ยปรับใดให้ผู้ให้เช่าแจ้งแก่ผู้เช่าด้วย

               3. กรณีไม่มีข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาเช่าไม่มีกำหนดเวลา คู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทุกเมื่อ แต่ต้องให้อีกฝ่ายรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่เกิน 2 เดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 566

ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ

            โดยหลักแล้ว “ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ” แต่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับว่า มีการกำหนดการบอกเลิกสัญญาไว้หรือไม่ ถ้ามีก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อนกำหนดตามข้อสัญญาดังกล่าว แต่หากเป็นสัญญาเช่าที่ไม่ได้กำหนดการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด(ออกก่อนครบสัญญา)แต่มีการกำหนดเงื่อนไขการผิดสัญญาเช่าไว้ ผู้เช่าอาจจะต้องมีการทำเป็นหนังสือเพื่อไม่ผิดข้อสัญญาอันจะเรียกเอาได้ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่ายินยอมหรือไม่ แต่หากยินยอมให้เลิกสัญญาแต่ฝ่ายผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ให้เช่าอาจริบเงินประกัน ค่าปรับ หรือค่าอื่นๆแก่ผู้เช่าในกรณีผู้เช่าออกก่อนกำหนดได้ และหากเป็นสัญญาเช่าไม่มีกำหนดเวลาและผู้ให้เช่าไม่บอกก่อนล่วงหน้าข้างต้น ผู้ให้เช่าก็อาจเรียกได้หากผู้เช่าไม่บอกกล่าวล่วงจากเหตุนั้น ซึ่งผู้เช่าอาจไม่ต้องโดนหักค่าเงินประกัน หรืออาจโดนหักค่าเงินประกัน, ค่าปรับ, ค่าซ่อมแซม หรือค่าอื่นๆ จากกรณีบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดและทรัพย์ที่เช่ามีการชำรุดเสียหายได้

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด