พิพากษาลับหลังจำเลย

พิพากษาลับหลังจำเลย

               ศาลชั้นต้นสามารถอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยได้หรือไม่ ถ้าจำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ศาลชั้นต้นไม่ได้ออกหมายจำคุกเพราะจำเลยหลบหนี ดังนี้คดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่

ในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาไม่ว่าในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาก็ตาม โดยหลักแล้วต้องอ่านต่อหน้าจำเลย และจำเลยต้องมาศาลทุกนัดไม่เฉพาะนัดอ่านคำพิพากษา เว้นแต่จำเลยจะได้รับอนุญาตจากศาล และการจะมอบฉันทะหรือจะมอบอำนาจมาให้ผู้อื่นมาฟังแทนก็ไม่ได้เช่นกัน ในกรณีที่จำเลยไม่มาฟังคำพิพากษา ศาลจะอ่านคำพิพากษาโดยไม่มีจำเลยอยู่ต่อหน้าก็ได้ หรือศาลจะออกหมายจับเพื่อให้จำเลยมาฟังคำพิพากษาได้ ไม่เกี่ยวกับการออกหมายจับตัวจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษา

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้ดังนี้

    “ มาตรา 182  คดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมา ให้ศาลสั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ

               ให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสามวันนับแต่เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้ แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้

               เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มา จะอ่านโดยโจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จำเลยไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจำเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ให้ศาลออกหมายจับจำเลย เมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันออกหมายจับ ก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งลับหลังจำเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่กรณี ได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้ว

               ในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องเลื่อนอ่านไปโดยขาดจำเลยบางคน ถ้าจำเลยที่อยู่จะถูกปล่อย ให้ศาลมีอำนาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ”

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาฎีกาที่ 403/2565 ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 แต่จำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ย่อมถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 การที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ออกหมายจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาเพราะจำเลยหลบหนี ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยเพื่อติดตามจับกุมตัวจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษาเป็นขั้นตอนในการบังคับคดีตามคำพิพากษา หาทำให้คดียังไม่ถึงที่สุดไม่

บทความกฎหมายล่าสุด