ฟ้องแบ่งสินสมรส

ฟ้องแบ่งสินสมรส กฎหมายในประเทศไทยจัดให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา หากเป็นการตกลงกันหย่าของทั้งสองฝ่ายให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาตามที่มีอยู่ในระยะเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันในการแบ่งทรัพย์สิน

โดยฟ้องแบ่งสินสมรสเป็นส่วนหนึ่งของคดีครอบครัว สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือ จ้างทนายคดีครอบครัว

รับทำคดีฟ้องแบ่งสินสมรส

รับทำคดีฟ้องแบ่งสินสมรส

หลักเกณฑ์การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

  1. กรณีถ้าเป็นการหย่ากันโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย ให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนสมรสกัน
  2. กรณีเป็นการฟ้องหย่าโดยคำพิพากษาของศาล คำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยานั้นมีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า
วิธีแบ่งทรัพย์สิน สินสมรส

วิธีแบ่งทรัพย์สิน

เมื่อมีการหย่าไม่ว่าจะเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองหรือฟ้องหย่าโดยคำพิพากษาของศาลก็ตาม จะต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยกำหนดให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันโดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนแบ่งในสินส่วนตัวและไม่ต้องคำนึงถึงเหตุ การหย่านั้นเลย โดนการแบ่งทรัพย์สิน ก็ต้องดูระยะเวลาของการสมรส อายุ สุขภาพ ฐานะหรือการใช้อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า รวมถึงถ้ามีหนี้ระหว่างสมรสกันอยู่ หลังจากหย่ากันแล้วก็ต้องรวมกันชดใช้หนี้ด้วย
สินสมรสคืออะไรนั้น ติดตามได้ที่ สินส่วนตัวกับสินสมรส

รับทำคดีฟ้องแบ่งสินสมรส

ตัวอย่างฟ้องแบ่งสินสมรส

ฎีกาที่ ๑๔๐๔๐/๒๕๕๗ โจทก์กับจำเลยอยู่กินฉันสามีภริยากันตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ต่อมาปี ๒๕๒๙ จึงจดทะเบียนสมรสและซื้อที่ดินและบ้านพิพาทมาภายหลังมีการการจดทะเบียนสมรส แม้ระบุชื่อของโจทก์เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่โจทก์ได้มาระหว่างโจทก์กับจำเลยสมรสกัน จึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์กับจำเลยได้มาระหว่างสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๔(๑) ที่ดินและบ้านจึงเป็นสินสมรส ซึ่งโจทก์กับจำเลยต้องนำมาแบ่งกันเมื่อขาดจากการสมรสโดยได้ส่วนเท่ากันตามมาตรา ๑๕๓๓ แม้การซื้อที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจะฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๖ แต่การได้ที่ดินพิพาทมาก็มิใช่ว่าจะไม่มีผลใดๆ เสียเลยเพราะจำเลยยังมีสิทธิได้รับผลตามมาตรา ๙๔ ที่บัญญัติให้คนต่างด้าวจัดการจำหน่ายที่ดินได้มานั้นได้ และการบังคับให้จำหน่ายดังกล่าวหมายความเฉพาะที่ดินพิพาทเท่านั้น ไม่รวมบ้านพิพาทด้วย เพราะคนต่างด้าวไม่ต้องห้ามมิให้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างแต่ประการใด จำเลยจึงต้องจำหน่ายแต่เฉพาะที่ดินครึ่งหนึ่งภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดและมีสิทธิในเงินที่จำหน่ายนั้นได้

ท้ายสุดก็หวังว่าพวกท่านที่ได้อ่านจะประโยชน์ไม่มากไม่น้อยเกินไปจากเรื่องฟ้องแบ่งสินสมรส หากท่านสนใจทักมาพูดคุยหรือขอคำปรึกษากฎหมายกับทางเราได้เลย ถ้าต้องการว่าจ้างทนายความทางเรามีทนายความพร้อมทำคดีให้แก่คุณ

ความรู้เพิ่มเติม สัญญาก่อนสมรส

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือว่าจ้างทนายคดีครอบครัวได้ทางไลน์ @mkclegal