รับทำคดีฟ้องแย่งลูก

บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแต่บุตร และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา รับทำคดีฟ้องแย่งลูก

โดยฟ้องแย่งลูกเป็นส่วนหนึ่งของคดีครอบครัว สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือ จ้างทนายคดีครอบครัว

ฟ้องแย่งลูก

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 มีอำนาจปกครองมีสิทธิในการกำหนดที่อยู่ของบุตร ทำโทษบุตรตามสมควร ให้บุตรทำงานตามสมควร เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น รวมไปถึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

การฟ้องแย่งลูก

การฟ้องแย่งลูก โดยปกติแล้วอำนาจปกครองบุตรเป็นของบิดาและมารดาร่วมกัน แต่บางกรณีอาจเป็นอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวตามมาตรา ๑๕๖๖ วรรคสอง เช่น มารดาหรือบิดาตาย หรือ ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย หรือถูกสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา หรือบิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

ขอให้ศาลสั่งให้อำนาจปกครองบุตร

กรณีที่ขอให้ศาลสั่งให้อำนาจปกครองบุตรอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยพิจารณาจากคุณภาพในการดำรงชีวิตของบุตรเป็นที่ตั้ง และความสะดวกในการใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียว เช่น มีความจำเป็นต้องพาบุตรไปศึกษาต่างประเทศ หรือการใช้อำนาจปกครองของอีกฝ่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการดำรงชีวิตของเด็ก เช่น ใช้ความรุนแรง ติดยาเสพติด หรือประพฤติชั่วร้ายแรงหรือปล่อยปละให้บุตรประพฤติชั่ว หรือใช้อำนาจปกครองจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัย

การใช้อำนาจปกครองบุตร

การใช้อำนาจปกครองบุตร ต้องเป็นบุตรและบิดามารดาตามกฎหมาย แน่นอนว่าบุตรย่อมเป็นบุตรของมารดาอยู่แล้ว แต่สำหรับบิดา หากมิได้มีบุตรซึ่งเกิดจากการสมรส หรือได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ก็ยังไม่สามารถใช้อำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายได้ จึงต้องมีการฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาของบุตรนั้นก่อน จึงจะร้องขอใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวได้

การฟ้องขออำนาจปกครองบุตร

การฟ้องขออำนาจปกครองบุตร สามารถทำคำร้องยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี หากเป็นกรณีที่บุตรนั้นยังมีบิดาหรือมารดาก็ต้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้องเพื่อให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงนัดไต่สวนคำร้องด้วย ในการไต่สวนคำร้อง ก็จะต้องนำสืบข้อเท็จจริงที่แสดงถึงเหตุขัดข้อง และเหตุผลจำเป็นที่ควรให้อำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียวแก่ตน เพื่อให้ศาลได้พิจารณาโดยยึดประโยชน์ของผู้เยาว์เป็นสำคัญ

ถอนอำนาจปกครองบุตร

การที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนทั้งหมด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามกฎหมาย และฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรต้องยินยอมให้อีกฝ่ายติดต่อกับบุตรของตนได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ เช่น พบบุตรตามโอกาส หรือพาบุตรไปเที่ยวได้ตามความเหมาะสม หากไม่ยอมให้ฝ่ายไม่มีอำนาจปกครองบุตรได้ติดต่อบุตรตามสมควรนั้น ถือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายร้องขอต่อศาลเพื่อขออำนาจปกครองบุตรร่วม หรือขอให้ถอนอำนาจปกครองบุตรของผู้มีอำนาจปกครองบุตรได้ ทนายในคดีจึงควรแนะนำลูกความให้ตระหนักในประเด็นนี้ เพื่อที่ป้องกันมิให้เกิดข้อขัดแย้งและคดีความในอนาคต

บริการอื่นแนะนำ ฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือว่าจ้างทนายคดีครอบครัว 

สามารถติดต่อเราได้ที่โทรศัพท์  0909266444   0994216644  หรือทางไลน์ @mkclegal