ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกแบ่งยังไง

ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้

          ใครบ้างมีสิทธิได้รับมรดก ในสัดส่วนอย่างไร

ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกแบ่งยังไง

              ถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้ การแบ่งมรดกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม แต่หากเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ และมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย คราวนี้จะแบ่งอย่างไรดี

ผู้ที่มีสิทธิรับมรดก

ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกได้ ได้แก่ ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 โดยมีสัดส่วนในการรับมรดก ตามมาตรา 1635 ดังนี้

  1. ผู้สืบสันดาน และคู่สมรส = ได้รับมรดกเท่ากันตามจำนวนคน
  2. บิดามารดา และคู่สมรส = บิดามารดาได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง/คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง

บิดามารดาและคู่สมรสมีสิทธิรับมรดกเสมือนเป็นผู้สืบสันดานคนหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกัน ในลำดับหนึ่งๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 นั้น ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด

แต่หากว่าไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 (1) และ (2) ทายาทในชั้นที่สนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก

  1. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และคู่สมรส = พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ได้รับมรดกครึ่งหนี่ง (แบ่งตามจำนวน) / คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง
  2. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน และคู่สมรส = พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ได้รับมรดก 1/3 ส่วน (แบ่งตามจำนวน) / คู่สมรสได้รับมรดก 2/3 ส่วน
  3. ปู่ ย่า ตา ยาย และคู่สมรส = ปู่ ย่า ตา ยาย ได้รับมรดก 1/3 ส่วน (แบ่งตามจำนวน) / คู่สมรสได้รับมรดก 2/3 ส่วน
  4. ลุง ป้า น้า อา และคู่สมรส = ลุง ป้า น้า อา ได้รับมรดก 1/3 ส่วน (แบ่งตามจำนวน) / คู่สมรสได้รับมรดก 2/3 ส่วน

            การรับมรดกแทนที่กัน มีได้แต่เฉพาะทายาทโดยธรรมในลำดับที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 เท่านั้นตามมาตรา 1639  แต่ถ้าไม่มีคู่สมรส ไม่มีทายาททั้ง 6 ลำดับ และไม่มีผู้รับมรดกแทนที่เลย มรดกของเจ้ามรดกจะตกเป็นของแผ่นดินนั้นเอง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งมรดก หรือต้องการร้องจัดการมรดกของผู้ตาย ให้ทางสำนักงาน MKC LEGAL ดูแลคดีคุณให้ครับ

Info - มรดกแบ่งยังไง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีมรดก คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีมรดกหรือ จ้างทนายคดีมรดก คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด