รับจดบริษัท

รับจดบริษัท

MKC Legal Office ให้บริการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคล

สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อจดบริษัท

รับจดบริษัท

             การทำธุรกิจใหม่ความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่คู่ค้าหรือลูกค้ามักเลือกทำธุรกิจกับ นิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา ถ้าหากต้องการเติบโตในทางธุรกิจควรเลือกจดทะเบียนบริษัท(จดบริษัท) เพราะเนื่องจากว่านิติบุคคลเช่นบริษัทสามารถตรวจสอบสถานะการเงิน ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์รายละเอียดทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้คู่ค้าหรือลูกค้าเข้าทำสัญญานั้นเอง

การจดบริษัท

การจดบริษัท เป็นการประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อแสวงหาผลกำไรจากกิจการ มีการจัดตั้งโดยผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้วิธีเข้าร่วมลงทุนด้วยการลงหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ลงไว้ กล่าวคือ รับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ชำระเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนของภาษี ในการดำเนินกิจการในรูปแบบของบริษัทจะเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ผู้ประกอบการก็อาจไม่ต้องเสียภาษีเลย อีกทั้งถ้าเป็นนิติบุคคล SMEs กำไร 300,000 บาทแรกยกเว้นภาษี และกำไรที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษี 15% มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินสูง และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ เป็นต้น

การจดห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ กิจการที่ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไรจากกิจการ โดยไม่กำหนดทุนขั้นต่ำ ในส่วนของการเสียภาษี เสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนบริษัทจำกัด และเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน 20% โดยมีผู้ถือหุ้นมี 2 แบบคือ

  1. หุ้นส่วนประเภท “จำกัดความรับผิด” คือ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน รับผิดชอบตามเงินลงทุนของตนที่ลงในห้างฯเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างไม่ได้ ไม่มีสิทธิเข้าจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ บริหารงานผ่านการเห็นชอบจากหุ้นส่วน และไม่สามารถลงทุนเป็นแรงงานได้ รวมถึงเมื่อตาย ลาออก ล้มละลายไม่ต้องเลิกกิจการ โดยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้จากทรัพย์สินส่วนตัวได้
  2. หุ้นส่วนประเภท “ไม่จำกัดความรับผิด” คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนประเภทนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้

การจดห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ กิจการที่ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไรจากกิจการ โดยไม่กำหนดทุนขั้นต่ำ ความรับผิดของผู้ถือหุ้นต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงโดยไม่จำกัดจำนวน โดยหุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบมีอำนาจดำเนินการในการบริหารกิจการ ในส่วนของการเสียภาษี เสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

          โดยทาง MKC Legal Office ให้บริการดำเนินการจดทะเบียนทางธุรกิจ จัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ซึ่งให้บริการตั้งแต่การแนะนำ จัดประชุมผู้ก่อการ ประชุมผู้ถือหุ้น และช่วยดำเนินการจนธุรกิจของท่านได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง โดยทนายความและทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         นอกจากการจดบริษัทตามที่กล่าวแล้ว การดำเนินการทางธุรกิจยังคงต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆด้วย บริการเพิ่มเติม จดทะเบียนธุรกิจ

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาเรื่องบริษัท หรือขอรับบริการจดบริษัท สามารถติดต่อเราได้ที่ทางไลน์ @mkclegal