รับทำคดีรับรองบุตร

การรับจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นเรื่องราวที่พ่อของเด็กไม่จดทะเบียนสมรสกับแม่ของเด็ก เมื่อมีการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตรขึ้น

โดยการรับรองบุตรเป็นส่วนหนึ่งของคดีครอบครัว สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือ จ้างทนายคดีครอบครัว

รับรองบุตร

แม้พ่อแม่เด็กไม่ได้เป็นจดทะเบียนสมรสกันเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย จึงต้องการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญกับเด็กอย่างมาก ซึ่งมีสาระสำคัญ พ่อของเด็กต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและแม่ของเด็ก กล่าวคือตัวของเด็กและแม่ของเด็กต้องยินยอมให้พ่อของเด็กจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรก็สามารถไปยื่นจดรับรองบุตรต่อนายทะเบียนได้เลย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องร้องขอต่อศาลเป็นกรณีดังนี้

และสามารถฟ้องเรื่องสิทธิเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย อ่านที่ ฟ้องสิทธิเลี้ยงดูบุตร ศาลพิจารณาอย่างไร ?

1. กรณีแม่ของเด็กถึงแก่ความตายก่อนพ่อของเด็กจะจดทะเบียนรับรองบุตร

จดทะเบียนรับรองบุตร

ทำไมถึงเป็นปัญหาเพราะว่าการพ่อของเด็กจะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร นั้นต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและแม่ของเด็กทั้งสองคน จึงจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ ที่นี้เมื่อแม่ของเด็กถึงแก่ความตายไปก่อนจะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร แม่ของเด็กก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ดังนั้นพ่อของเด็กจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำพิพากษาให้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วให้พ่อของเด็กนำคำพิพากษาไปยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการต่อไป

2. กรณีเด็กถึงแก่ความตายไปแล้ว

ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าต้องได้รับความยินยอมจากเด็ก ที่นี้เมื่อเด็กถึงแก่ความตายจะได้รับความยินยอมยังไง ซึ่งถือว่าพ่อของเด็กไม่สามารถได้รับความยินยอมจากเด็กได้ ดังนั้นพ่อของเด็กจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำพากให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้

กรณีเด็กถึงแก่ความตายไปแล้ว

ตัวอย่างคดีรับรองบุตร

ฎีกา 4323/2540 การที่ผู้ร้องประสงค์จะจดทะเบียนรับเด็กชาย ว. อายุ 3 ปี เป็นบุตรของผู้ร้อง แต่เด็กชาย ว. ยังไร้เดียงสาไม่สามารถให้ความยินยอมได้นั้น ผู้ร้องย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชาย ว. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องได้ และแม้ในขณะยื่นคำร้องผู้ร้องยังมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ก็ตาม แต่เมื่อความปรากฏว่ามารดาของผู้เยาว์ย้ายไปอยู่ที่อื่นและสมรสใหม่ตั้งแต่ผู้เยาว์อายุได้เพียงปีเศษและไม่เคยกลับมาดูแลผู้เยาว์อีกเลย กรณีจึงเป็นการที่มารดาผู้เยาว์ใช้อำนาจปกครองแต่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบศาลจึงมีอำนาจตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ที่จะพิพากษาถอนอำนาจปกครองจากมารดาผู้เยาว์และให้ผู้ร้องใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวได้

ผลของการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

ผลของการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรมีผลทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อของเด็ก จะทำให้เด็กมีสิทธิได้รับมรดกจากพ่อของเด็ก สิทธิในการใช้นามสกุลของพ่อของเด็ก สิทธิในการรับเงินช่วยเหลือต่างๆในกรณีพ่อของเด็กรับราชการ อีกทั้งพ่อของเด็กก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา เป็นต้น

สรุปท้ายนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายไม่มากก็ไม่น้อย หากท่านให้ความสนใจทักมาพูดคุยหรือขอคำปรึกษากฎหมายกับทางเราได้ฟรีเลยโดยไม่คิดค่าบริการในการให้คำปรึกษา หรือต้องการว่าจ้างทนายความทางเราก็สามารถจัดหาทนายความให้ได้ครับ

บริการเพิ่มเติม รับจดทะเบียนบุตรบุญธรรม

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือว่าจ้างทนายคดีครอบครัวได้ทางไลน์ @mkclegal