รับร่างสัญญา

MKC Legal Group ให้บริการทางด้านการแนะนำขั้นตอน ร่างสัญญา ตรวจสัญญา รวมไปถึงการจัดให้มีการลงนาม เพื่ออำนวยความสะดวกของคู่สัญญา

สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ บริการร่างสัญญา

รับร่างสัญญา

            การดำเนินธุรกิจนั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อ – ขาย, เช่า, การเสนอราคา, การสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ไปจนถึงการซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ แม้ว่านิติกรรมบางอย่างมิจำต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ ก็สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อกำหนดรูปแบบขั้นตอนดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย ในส่วนของนิติกรรมสำคัญที่มีความจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ การทำนิติกรรมสัญญาบางประเภทต้องทำเป็นหนังสือ หรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ มิฉะนั้นสัญญานั้นๆย่อมตกเป็นโมฆะหรือไม่อาจนำมาฟ้องร้องบังคับคดีได้ระหว่างคู่สัญญา นิติกรรมสัญญาที่ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือก็ยิ่งต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อระบุรายละเอียดให้ตรงตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา ลดช่องว่าง ป้องกันการขัดต่อกฎหมาย

             สัญญาที่ดีมิใช่สัญญาที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือมีประเด็นแอบแฝง เพราะสุดท้ายแล้วหากคู่สัญญาไม่ยอมรับข้อตกลงนั้นก็จะต้องเป็นข้อพิพาทและฟ้องคดีต่อกัน สัญญาที่ดีจึงควรเป็นสัญญาที่ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายโดยสุจริตในจุดที่ตกลงกันได้ เพราะจะสอดคล้องกับการดำเนินการตามความเป็นจริงของทุกฝ่าย ซึ่งทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญ จะรับฟังและวิเคราะห์ประเด็นความต้องการของคู่สัญญา พร้อมทั้งประเมินให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อให้สัญญานั้นรัดกุม ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

            MKC Legal Group ให้บริการทางด้านการแนะนำขั้นตอน ร่างสัญญา ตรวจสัญญา รวมไปถึงการจัดให้มีการลงนาม เพื่ออำนวยความสะดวกของคู่สัญญา โดยวางใจได้ว่าสัญญาที่ทางเราบริการนั้นรัดกุมและสอดคล้องกับกฎหมาย

ในส่วนของขั้นตอนในการขอร่างสัญญา

1.สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญา ทางช่องทางไลน์ @mkclegal ทางเบอร์โทรศัพท์ 090-926-6644 และทางโซเซียลมีเดียในนาม MKC Legal Office
2.เมื่อทางท่านสนใจให้ทางสำนักงานรับร่างสัญญา ทางสำนักงานจะสอบถามรายละเอียดของสัญญาในเชิงลึก รายละเอียดของคู่สัญญา ข้อตกลงอื่นๆ และข้อตกลงพิเศษ กับท่านก่อนว่าท่านต้องการให้สัญญาที่ท่านต้องการมีข้อมูลอะไรบ้าง
3.ทางสำนักงานจะจัดทำร่างสัญญาให้เข้ากับข้อกฎหมาย เช่น ร่างสัญญาจะซื้อจะขาย จะมีในส่วนของบทนิยาม ,การซื้อขาย ,ราคาซื้อขาย สภาพบังคับตามสัญญาได้แก่ เงื่อนไขการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน ,การกำหนดวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ,การกำหนดภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ,สภาพทรัพย์สินที่จะขาย,ข้อบังคับหากผิดนัดชำระหนี้ เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ,การบอกเลิกสัญญา, บทลงโทษ , การเรียกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากสัญญา ตลอดจนสิทธิต่างๆที่ได้ตามกฎหมายลงในร่างสัญญา
3.ทางสำนักงานจะจัดทำร่างสัญญาให้ท่านตรวจทาน และแก้ไข โดยสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
4.ทางสำนักงานจะส่งไฟล์ร่างสัญญา เป็นไฟล์ PDF ให้ทางไลน์ที่ติดต่อ หรือทางอีเมล์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ท่านโอนเงินมัดจำว่าจ้างให้ทางสำนักงานช่วยดูแลท่านในเรื่องของการร่างสัญญาครับ

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาเรื่องสัญญา หรือขอรับบริการด้านสัญญา สามารถติดต่อเราได้ที่ทางไลน์ @mkclegal