การซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์

ซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์

ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้ชีวิต อินเตอร์เน็ตยังติดตามเราไปทุกที่อย่างเช่นอยู่ในมือถือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนของเรา การซื้อสินค้าใดปัจจุบันมีการซื้อขายในระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นการซึ้อล็อตเตอรี่

การซื้อขาย เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย ประสงค์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะชำระราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย(ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.453)

สัญญาการซื้อขายประเภท 1

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น โดยหลักจะโอนไปทันทีมีการตกลงซื้อขาย แต่บางกรณีกรรมสิทธิ์จะยังไม่ได้โอนไปจนกว่าจะได้มีการระบุตัวทรัพย์สินไว้เป็นอันเจาะจงในลักษณะคัดเลือกหรือบ่งตัวทรัพย์สินนั้นๆ ส่วนการชำระราคานั้นโดยหลักไม่เกี่ยวกับในการที่จะพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายได้โอนไปแล้วหรือไม่ เว้นแต่ในการตกลงซื้อขายจะได้ระบุไว้ว่าการชำระราคาเป็นเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์

ชำระราคา กรรมสิทธิ์

การซื้อขายล็อตเตอรี่นั้น ในการซื้อขายโดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าในฐานะผู้ซื้อได้ไปดูจากพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขาย ลูกค้าหรือผู้ซื้อเลือกใบที่ตนสนใจจากนั้นก็ได้ทำการจ่ายเงิน และนำใบล็อตเตอรี่นั้นไปเป็นเจ้าของ ในลักษณะยื่นหมูยื่นแมว ซึ่งกรรมสิทธิ์ในล็อตเตอรี่ได้โอนไปทันทีที่มีเลือกใบที่ตนสนใจในลักษณะคัดเลือกหรือบ่งตัวทรัพย์สินและชำระราคา เนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงแล้วหากผู้ซื้อแม้เลือกล็อตเตอรี่ไว้แต่ไม่จ่ายเงินก็ไม่สิทธิที่นำล็อตเตอรี่ไปได้ การชำระราคาจึงเป็นเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ของล็อตเตอรี่

และการซื้อขายอีกประเภทหนึ่งที่ทางลูกค้าหรือผู้ซื้อรู้จักสนิทสนมกับทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะทำการเลือกลล็อตเตอรี่เลขที่ตนสนใจไว้ และตกลงจะนำเงินมาชำระภายหลัง การซื้อขายประเภทนี้กรรมสิทธิ์ในล็อตเตอรี่โอนไปทันทีที่มีเลือกใบที่ตนสนใจในลักษณะคัดเลือกหรือบ่งตัวทรัพย์สิน แม้ลูกค้าหรือผู้ซื้อจะยังไม่ได้ครอบครองล็อตเตอรี่ดังกล่าว การชำระราคาจึงไม่ใช่เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ของล็อตเตอรี่

การซื้อขายล็อตเตอรี่ผ่านออนไลน์มี 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือการซื้อขายผ่านระบบที่ผู้ขายได้จัดทำระบบไว้โดยเฉพาะ

การซื้อขายประเภทนี้ ผู้ขายได้ทำระบบให้ผู้ซื้อหรือลูกค้าเลือกลอตเตอรี่เลขและใบที่สนใจไว้ เมื่อผู้ซื้อหรือลูกค้าทำการเลือกลอตเตอรี่เลขหรือใบใดแล้ว ระบบจะให้ทำการชำระราคาทันทีภายในกำหนด หากไม่ทำการชำระภายในกำหนด ระบบจะทำการดึงเลขลอตเตอรี่ใบที่เลือกไว้กับเข้าสู่ระบบกลางให้ผู้อื่นที่สนใจทำการเลือกต่อไป

การซื้อขายประเภทนี้ ทางกฎหมายเป็นการชี้ชัดอย่างหนึ่งว่า นอกจากกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่จะยังไม่โอนไปทันทีที่มีเลือกใบที่ตนสนใจในลักษณะคัดเลือกหรือบ่งตัวทรัพย์สินแล้ว แต่กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการชำระราคา อันเป็นการที่ผู้ขายในกำหนดว่าการชำระราคาเป็นเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่การทำการซื้อขาย

ประเภทที่ 2 คือการซื้อขายที่ผู้ขายมิได้ทำระบบการซื้อขายไว้โดยเฉพาะ

การซื้อขายประเภทนี้ โดยทั่วไปจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบ โซเชียวมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น หรือผ่านระบบแชท เช่น ไลน์ เป็นต้น การซื้อขายประเภทนี้ ผู้ขายจะนำลอตเตอรี่โพสต์ลงในโซเชียวมีเดียหรือระบบแชทเพื่อให้ผู้ซื่อหรือลูกค้าเลือกเลขไปและนำเงินมาชำระให้ผู้ขายภายในเวลาที่ผู้ขายกำหนด

การซื้อขายประเภทนี้ ทางกฎหมายโดยหลัก กรรมสิทธิ์ในล็อตเตอรี่จะโอนไปทันทีที่มีเลือกใบที่ตนสนใจในลักษณะคัดเลือกหรือบ่งตัวทรัพย์สิน โดยยังไม่จำต้องครอบครองทรัพย์หรือชำระราคา การชำระราคาจึงไม่ใช่เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่ เว้นแต่ในขณะที่ซื้อขาย หรือทางปฏิบัติ ผู้ขายได้กำหนดไว้ว่า กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะได้ชำระราคาซึ่งเช่นนี้จึงถือว่าการชำระราคาเป็นเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์

ส่วนการขึ้นเงินรางวัลของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไม่ว่าจะทำการซื้อขายแบบใดมาก็ตาม ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรับใบจริงที่ถูกรางวัลเท่านั้น โดยในการขึ้นเงินรางวัลจะต้องระบุชื่อในด้านหลังของลอตเตอรี่นั้นๆด้วย

เช่นนี้จากที่กล่าวมา การซื้อขายลอตเตอรี่ทั้งในทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ผู้ซื้อควรต้องพิจารณาถึงกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่ที่ตนได้ซื้อมาด้วย เพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลต่อไป

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด