สัญญาจ้างทำของ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ มีดังนี้

  1. สัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาต่างตอบแทน

กล่าวคือ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างต้อง ให้สินจ้างเพื่อผลงานนั้น ทั้งนี้สินจ้างดังกล่าวอาจเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน

  1. สัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ทำเป็นสำคัญ

กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างทำของ คือ “ผลสำเร็จของงาน” ไม่ใช่ต้องการ เฉพาะแต่แรงงานของผู้รับจ้างเท่านั้น เช่น จ้างก่อสร้างบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ ติดกระจก ซ่อมหลังคาบ้าน จ้างตัดเสื้อผ้า หรือจ้างว่าความ เมื่อไม่ใช่การจ้างแรงงาน นายจ้างจึงไม่ต้อง รับผิดร่วมกับลูกจ้างใน ผลแห่งการละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจึงมีอิสระในการทำงาน มากกว่าลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน โดยที่ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในความควบคุม บังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิจะสั่งงาน หรือบงการผู้รับจ้าง

  1. สัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ

กล่าวคือ สัญญาจ้างทำของเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาตกลงกัน แม้ด้วยวาจากสามารถ ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด

สัญญาจ้างทำของ จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังนี้

1.สัญญาจ้างทำของทำขึ้นที่ใด , วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา , จำนวนฉบับที่ทำสัญญา

2.ชื่อผู้มีอำนาจเต็มในการทำและลงนามในสัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

3.ชื่อผู้มีอำนาจเต็มในการทำและลงนามในสัญญา (ผู้รับจ้าง)

4.ข้อตกลงของหนังสือสัญญาของทั้งฝ่าย , รายละเอียดของสัญญาจ้างทำของ ,จำนวนเงิน

  1. จำนวนวันที่แล้วเสร็จ ,วัน เวลา ที่เริ่มทำ
  2. ข้อตกลงพิเศษหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  3. ลงชื่อผู้จ้าง , ผู้รับจ้าง และพยาน

ข้อมูลน่ารู้ในการทำหนังสือสัญญาจ้างทำ

1.ทุกคู่ฉบับต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาต่างถือไว้เป็นหลักฐาน

2.ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในสัญญาจ้างทำของให้รอบคอบก่อนลงนามลายชื่อ

3.ต้องลงนามต่อหน้ากันและต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในกรณีเกิดปัญหา

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด

ทางจำเป็นทำอย่างไรได้บ้าง