สิทธิการครอบครองที่ดิน

สิทธิการครอบครองที่ดิน

สิทธิการครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่ดินแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1. ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ 2. ที่ดินที่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

1. ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ราชการออกให้ที่แสดงกรรมสิทธิ์ ผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิดังกล่าวเป็นผู้เป็นมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้ เช่น โฉนดที่ดิน (นส 4) (คือ เอกสารสิทธิที่ออกโดยกรมที่ดินสำหรับแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน), หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คือ เอกสารสิทธิที่ออกโดยกรมที่ดินสำหรับแสดงกรรมสิทธิเจ้าของห้องในคอนโด)

ตัวอย่างโฉนดที่ดิน

ที่ดินที่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน

2. ที่ดินที่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน คือ ที่ดินที่มีเอกสารหรือเอกสารสิทธิที่แสดงเพียงสิทธิครอง ผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นเพียงเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้มีชื่อได้ครอบครองทำประโยชน์เท่านั้น เช่น ภบท.5 (คือ เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ออกโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น) แต่ถ้าเอกสารสิทธิที่ราชการออกให้ เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิที่ผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง เช่น นส 3 หรือนส 3 ก (คือ เอกสารสิทธิที่ออกโดยกรมที่ดินที่เอกสารว่าผู้มีชื่อได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว)

ภบท. 5 นส 3

โดยการครอบครอง คือ การที่เข้ายึดถือทรัพย์นั้นเพื่อตนเอง โดยสงบและโดยเปิดเผย ซึ่งการได้ที่ดินใดมาจากการครอบครองนั้น ต้องพิจารณาตามที่ดินของแต่ละประเภทที่ดินที่กล่าวไว้เบื้องต้น

ที่ดินตามประเภทที่ 1(ที่ดินที่มีกรรมสิทธิในที่ดิน)นั้น ที่ดินประเภทนี้การได้ที่ดินมาโดยการครอบครองนั้น ต้องเป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่นไว้โดยสงบ โดยเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หรือที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์ และเมื่อมีการครอบครองปรปักษ์แล้ว แม้ตามกฎหมายผู้นั้นจะได้ที่ดินนั้นมาในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว แต่ตามกฎหมายยังต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ที่ดินนั้นตกเป็นของผู้ที่ครอบครองปรปักษ์อย่างสมบูรณ์ โดยวิธีการทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล โดยแสดงพยานหลักฐานว่าตนเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นไว้โดยสงบ โดยเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ที่ดินตามประเภทที่ 2(ที่ดินที่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน)นั้น ที่ดินประเภทนี้การได้ที่ดินมาโดยการครอบครองนั้น ต้องเป็นการที่เข้าครอบครองที่ดินโดยการเข้ายึดถือเพื่อตนเอง โดยสงบและโดยเปิดเผย เป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี บุคคลนั้นได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองทันที โดยไม่จำต้องแก้ไขเปลี่ยนปลงในเอกสารสิทธินั้น แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในเอกสารสิทธินั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรเป็นลักษณะการฟ้องกับผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิเดิม และทางผู้ฟ้องต้องแสดงพยานหลักฐานว่าตนได้เข้าแย่งการครอบครองที่ดินดังกล่าวเกินกว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผู้ครอบครองเดิมจะมาฟ้องขอคืนได้เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแก้ไขทางเอกสารสิทธินั้นต่อไปได้

ที่ดินที่มีสิทธครอบครองในที่ดิน

เช่นนี้การได้ที่ดินมาโดยการครอบครองย่อมมีวิธีตามแต่ละประเภทของที่ดินนั้นๆ จึงแนะนำว่าควรพิจารณาประเภทของที่ดินก่อนจากนั้นนำวิธีการที่แนะนำไปใช้ตามแต่ละประเภทที่ดิน จึงจะได้มาซึ่งที่ดินโดยการครอบครองอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อไป และหากมีปัญหาใดๆทางเราพร้อมดูแลโดยทนายที่มีประสบการณ์ต่อไป โปรดติดต่อทางเว็บไซด์นี้ หรือทางไลน์ @mkclegal หรือทุกช่องทางในนาม MKC Legal Group

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด