อายุไม่ถึง 18 ปี ขับรถยนต์ โดนปรับเท่าไหร่

เมื่อคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายต้องการเรียกค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากอุบัติเหตุ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมักพูดว่า “เด็กมันไม่รู้เรื่อง” เมื่ออายุเป็นเหตุแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

อายุไม่ถึง 18 ปี ขับรถยนต์ โดนปรับเท่าไหร่

อายุไม่ถึง 18 ปี ขับรถยนต์ โดนปรับเท่าไหร่

                พาดหัวข่าว “คู่กรณียังไม่ช่วยคดีเด็ก 15 ขับ BMW ชนบัณฑิตวิศวะดับ แม่ยังยืนยันที่ 15 ล้าน” “16 ปี ฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตจบใหม่” , “อุทาหรณ์! เด็กอายุ 17 ปี ควบรถยนต์ ซิ่งคนตาย เตือนพ่อ-แม่อย่าประมาท” ซึ่งเรามักเห็นข่าวแบบนี้ เมื่อคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายต้องการเรียกค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากอุบัติเหตุ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมักพูดว่า “เด็กมันไม่รู้เรื่อง” , “ยอมหน่อยเถอะ”, “เด็กมันรู้เท่าไม่ถึงการณ์” , เด็กมันไม่ได้ตั้งใจ” เมื่ออายุเป็นเหตุแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์
มาตรา 429 บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น
มาตรา 442 ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายประกอบด้วยไซร้ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 223 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

            ถ้าเกิดอุบัติเหตุเพราะเหตุผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตก็ดีตามมาตรา 429 เมื่อผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยผลของกฎหมายตามมาตรา 19 ไซร์ ในทางแพ่งบิดามารดาต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนบุตรเว้นแต่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ได้ใช้ความระมัดอย่างยิ่งยวดแล้ว แต่หากหาได้ใช้ความระมัดระวังไม่ เช่น บุตรไม่มีใบขับขี่ ,ปล่อยให้บุตรขับรถตามลำพัง บุตรขับขี่รถด้วยความประมาทเลิ่นเลอ เป็นต้น จึงต้องร่วมชดใช้ โดยอาศัยมาตรา 442 ประกอบมาตรา 223 เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหาย ส่วนมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใด

              เมื่อยังอายุไม่ถึง 18 ปี (ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ขับรถยนต์ โดนปรับเท่าไหร่ แน่นอนว่าในเรื่องการขับขี่ยิ่งถ้าขับรถไม่มีใบขับขี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

สำหรับความผิดทางอาญา ถ้าหากคู่กรณีเสียชีวิต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

            กรณีอุบัติเหตุทั่วไป ศาลอาจลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง และห้ามไม่ให้เกิดเหตุอีกใน 3 ปี หรือส่งเด็กไปอยู่ในสถานพินิจ แต่ถ้าศาลพิจารณาแล้วสมควรลงโทษไว้ครึ่งหนึ่ง ทั้งตัวเด็กเองและพ่อแม่ต้องได้รับโทษจำคุกเช่นกัน เช่น ถ้าศาลพิจารณาแล้วควรลงโทษไว้จำคุก 2 ปี ก็จะลงโทษจำคุกแค่ 1 ปี ผู้ปกครองจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 30,000 บาท
              ดังนั้น หากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ควรระงับปัญหาที่ต้นเหตุ บิดามารหรือผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี เพราะถ้าเรื่องไม่เกิดจะดีกว่าที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด