โดนภาษีย้อนหลัง ทำยังไง ?

โดนภาษีย้อนหลัง ทำยังไง ?

                      โดยส่วนมากเมื่อโดนภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร จากกรณีพบว่าท่านยังไม่จ่ายภาษี หรือจ่ายภาษีไม่ถูกต้องตามแบบตามประเภท หรือได้รับการร้องเรียน หรือจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย เจ้าพนักงานจะอาศัยอำนาจในการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฏากร

มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฏากร

                    มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้น นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระทำภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้กระทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร”

                  โดยเมื่อท่านโดนภาษีย้อนหลัง แล้วได้รับหมายเรียกที่ส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือการติดต่อมาพบพร้อมหนังสือ หรือจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน ไม่ต้องตกใจไป เพราะเจ้าพนักงานจะทำการตรวจสอบก่อนว่า ท่านต้องจ่ายภาษีย้อนหลังจริงหรือไม่

เมื่อโดนภาษีย้อนหลังทำไงดี

                    โดนภาษีย้อนหลัง กรณีเป็นการส่งหนังสือมาทางไปรษณีย์

1.รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ระบุไว้ในหนังสือ เพื่อแสดงเจตนาไม่เลี่ยงภาษี

2.กำหนดวันเวลานัดหมาย เพื่อไปตามนัด เตรียมเอกสารที่ต้องนำไปหลังจากที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ สอบถามว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง โดยสามารถไปพบด้วยตัวเองหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้

3.หากพบว่ามีข้อผิดพลาดโดนภาษีย้อนหลัง และต้องเสียค่าปรับ ท่านสามารถสอบถามขั้นตอนการยื่นคำร้องขอ “งด” เบี้ยปรับ รวมถึงมาตรฐานลดโทษอื่นๆ หรือขอผ่อนชำระภาษี ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

                      โดนภาษีย้อนหลัง กรณีเป็นการติดต่อมาพบเพราะได้รับการร้องเรียน หรือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ
1.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูสถานประกอบการ และเอกสารต่างๆ
2.หากมีต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

                      ถ้าตรวจสอบพบว่าท่านโดนภาษีย้อนหลัง แล้วท่านผิดจริง ท่านก็จะต้องดำเนินการจ่ายภาษีให้ครบถ้วน แต่ถ้าท่านไม่มีความผิด ก็สามารถนำหลักฐานต่างๆไปที่กรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบความจริงต่อไปค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด