สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ผลเป็นอย่างไร

ผู้ใดสร้างบ้านหรือโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น เป็นการสร้างบ้านหรือโรงเรือนเข้ามาทั้งหลัง หรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินที่โดนแบบนี้…สามารถทำอะไรได้บ้าง

สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ผลเป็นอย่างไร

            การสร้างบ้านในที่ดินของคนอื่น ต้องดูว่าเป็นการสร้างบ้านหรือโรงเรือนทั้งหลัง หรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่น โดยสุจริตตามมาตรา 1310 หรือไม่สุจริตอย่างไรตามมาตรา 1311 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปรียบเทียบการสร้างบ้านในที่ดินของผู้อื่น

สร้างโดยสุจริตตามมาตรา 1310

  1. เป็นการสร้างทั้งหลังหรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่น โดยผู้สร้างเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเอง
  2. ผล คือ เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือน แต่เจ้าของที่ดินต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้าง
  3. ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ให้ผู้อื่นมาสร้างโรงเรือนในที่ดินของตน สามารถทำได้ดังนี้
    • ยอมรับเอาโรงเรือน และใช้เงินค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สร้าง หรือ
    • บอกปัดไม่รับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิม หรือ
    • ถ้ารื้อไม่ได้เพราะต้องใช้เงินจำนวนมาก เจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างโรงเรือนซื้อที่ดินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามราคาท้องตลาดก็ได้

สร้างโดยไม่สุจริตตามมาตรา 1311

1. เป็นการสร้างทั้งหลังหรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่น โดยผู้สร้างรู้อยู่แล้วว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ของตนเอง และตนเองไม่มีสิทธิที่จะสร้าง และหมายความรวมถึงกรณีที่ขณะลงมือสร้างผู้สร้างสุจริต แต่ก่อนที่จะสร้างเสร็จ ผู้สร้างมาทราบว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของผู้อื่นด้วย
2. ผล คือ ผู้สร้างต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่ เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดิน เลือกได้ 2 กรณี คือ
2.1 ต้องใช้ราคาโรงเรือนให้กับผู้สร้าง หรือ
2.2 ใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือน

          ดังนั้น ในเรื่องของการสร้างบ้านหรือโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นต้องดูว่าเป็นการสร้างบ้านทั้งหลัง หรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่นโดยเจตนาสุจริตหรือไม่ และเจ้าของที่ดินในแต่ละกรณีตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสามารถทำอะไรได้บ้าง หากเกิดเหตุการณ์มีผู้อื่นมาสร้างบ้านเข้ามาในที่ดินตนและตกลงกันไม่ได้ หาทางออกไม่สามารถยุติลงได้ สามารถขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากสำนักงาน MKC LEGAL ได้นะครับ

Info - สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ผลเป็นอย่างไร

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด