การตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์

การไต่สวนออนไลน์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

การตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่กระทำการในการจัดการทรัพย์สินแทนเจ้ามรดก ตลอดจนแบ่งมรดกให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้มีส่วนได้เสียในมรดกจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดขึ้นเป็นผู้จัดการมรดก โดยก่อนศาลออกคำสั่งนั้น ศาลจะมีการพิจารณาคำร้อง พยานหลักฐานต่าง ๆ และอาจมีการไต่สวนคำร้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฎชัดแจ้งว่าการตั้งผู้จัดการมรดกนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมในการจัดการมรดกอย่างเป็นธรรม

หากเป็นสภาวะปกติ หลังจากยื่นคำร้องแล้วศาลจะนัดวันไต่สวน โดยเมื่อถึงวันนัด ผู้ร้อง ทนายผู้ร้อง เข้าเบิกความต่อศาลและนำพยานหลักฐานเข้าแสดงต่อศาล แต่ด้วยสภาวะโรคระบาด Covid-19 ทำให้ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน การเข้าไต่สวนในห้องพิจารณาตามปกติ อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ จึงทำให้ศาลยุติธรรม นำระบบพิจารณาคดีแบบออนไลน์ เข้ามาใช้ในหลายคดี รวมไปถึงการไต่สวนคำร้องในคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วย โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในหนังสือของศาลยุติธรรม ที่ ศย 016/ว391 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการไต่สวนออนไลน์

  • คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่สามารถขอให้ศาลไต่สวนออนไลน์ได้ จะเป็นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน
  • การไต่สวนคำร้อง อาจดำเนินการเมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความร้องขอ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ
  • การไต่สวนคำร้องอาจดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพพลิเคชั่น Cisco Webex, Google Meet, Line, และ Zoom เป็นต้น
  • การแสดงตนของคู่ความหรือพยานในการไต่สวนคำร้องตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าตรงกับคู่ความหรือพยานในคดีหรือไม่ โดยให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ปรากฎทางจอภาพของระบบและให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกภาพใบหน้าบุคคลนั้นพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนเสนอศาลเพื่อเป็นหลักฐานรวมไว้ในสำนวน
  • ก่อนเริ่มการไต่สวนให้เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนในการไต่สวนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และตวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน แล้วให้นำพยานสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าศาลที่พิจารณาคดีโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การนำสืบเอกสารหรือวัตถุพยานในการไต่สวน อาจกระทำโดยแสดงต้นฉบับเอกสารหรือวัตถุพยานให้ปรากฎในจอภาพของระบบระหว่างการไต่สวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายที่ได้ยื่นไว้ในสำนวนแล้ว เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้ต้นฉบับเอกสารหรือวัตถุพยาน
  • การลงลายมือชื่อของคู่ความที่ไม่อยู่ในห้องพิจารณา ถือเป็นกรณีที่คู่ความหรือพยานดังกล่าวลงลายมือชื่อไม่ได้ สามารถใช้การแสดงตนเป็นการยืนยันแทนการลงลายมือชื่อได้โดยอนุโลม

หลังจากไต่สวนคำร้องแล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้คู่ความทราบคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ณ ตอนไต่สวนเลยก็ได้ ส่วนการคัดรับรองคำสั่งศาล สามารถขอคัดได้ภายหลัง หากต้องการหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ในกรณีไม่มีผู้คัดค้าน สามารถร้องขอต่อศาลได้หลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน เช่นเดียวกันกับการไต่สวนตามปกติ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีมรดก คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีมรดกหรือ จ้างทนายคดีมรดก คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด