การขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน

ขออนุญาตครอบครองปืน

ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนตามหลักแล้วจะเป็นหน้าที่ของรัฐ ทั้งความปลอดภัยจากนอกและในราชอาณาจักร แต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐไม่อาจดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลได้ตลอดเวลา ดังนั้นบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนตามสมควร ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิดและหลักปฏิบัติกับเรื่องนี้แตกต่างกันไป บางประเทศไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืนเพราะห่วงเรื่องอาชญากรรม แต่บางประเทศกลับมองว่าถ้าสุจริตชนมีอาวุธปืนจะสามารถลดอาชญากรรมได้ ข้อมูลสำรวจเปรียบเทียบ จำนวนอาวุธปืนที่ประชาชนครอบครองต่อจำนวนประชากรจากประเทศต่าง ๆ ของ หนังสือพิมพ์ The Telegraph ประเทศอังกฤษ พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ ร้อยละ10.91 กล่าวคือ ในประชากร 100 คน มีปืนอยู่จำนวน 10 กระบอก โดยประเทศที่มีการครอบครองอาวุธปืนสูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา มีการครอบครองถึง ร้อยละ 120 ซึ่งถือว่าจำนวนปืนเยอะกว่าจำนวนประชากรเสียอีก ส่วนประเทศที่ครอบครองน้อยที่สุดในการสำรวจคืออินโดนีเซียคือ ร้อยละ 0 ส่วนในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับกลาง ๆ คือ ร้อยละ 15.1

ครอบครองอาวุธปืน

ประเภทของใบอนุญาต

  1. ใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน
  2. ใช้ในการกีฬาหรือยิงสัตว์
  3. มีไว้เพื่อเก็บ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

  • บรรลุนิติภาวะ
  • สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
  • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

การยื่นคำขอสามารถดำเนินการได้ดังนี้

วิธียื่นคำขอครอบครองปืน

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ ตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีชื่อ (กรุงเทพขอได้ที่กรมการปกครอง ต่างจังหวัดขอที่อำเภอ) พร้อมเอกสารประกอบ โดยระบุว่าจะขออนุญาตซื้ออาวุธปืน ชนิด ขนาดใด พร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนเท่าใด จะซื้อจากร้านค้าใดในท้องที่แห่งใด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ เมื่อครบถ้วนถูกต้องให้ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ว่าเป็นผู้ต้องห้ามตามหรือไม่ สภาพความเป็นอยู่ตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่
4. พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจในท้องที่ขอเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร

เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ซื้อปืนแล้ว นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) โดยจะต้องดำเนินการซื้อปืนภายใน 6 เดือนนับจากวันอนุญาต เมื่อได้อาวุธปืนจากร้านค้าตามที่กำหนดไว้ในคำขอ ให้นำอาวุธพร้อมทั้ง ป.3 ตอนที่ 3 ไปพบนายทะเบียนท้องที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน หลังจากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบอาวุธ หากถูกต้องตรงกับเงื่อนไขก็จะออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน (ป.4)

ผู้ที่ได้ครอบครองปืนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สามารถใช้งานเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเคหสถานได้ ไม่นำพาไปในทางสาธารณะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด